Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

PATVIRTINTA Telšių suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 įsakymu Nr.V1-53

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

II. PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS IR ATLIKIMAS

III. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS

IV. PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS, PAAIŠKINIMAI, TEIKIMAS

V. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VI. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMAS

VII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

VIII. PRELIMINARIOJI SUTARTIS

IX. PIRKIMO SUTARTIS

X. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ BŪDAI IR JŲ PASIRINKIMO SĄLYGOS

XI. SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

XII. SUPAPRASTINTAS RIBOTAS KONKURSAS

XIII. SUPAPRASTINTOS SKELBIAMOS DERYBOS

XIV. APKLAUSA

XV. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ YPATUMAI

XVI. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAVIMAS IR ATASKAITŲ

PATEIKIMAS

XVII. GINČŲ NAGRINĖJIMAS

XVIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Telšių suaugusiųjų mokyklos (toliau - perkančioji organizacija) supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (toliau - Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau - Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais viešuosius pirkimus (toliau - pirkimai) reglamentuojančiais teisės aktais.

1. Telšių suaugusiųjų mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės nustato perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų planavimo tvarką, supaprastintus pirkimus atliekančius asmenis, supaprastintų pirkimų paskelbimo tvarką, pirkimo dokumentų parengimo reikalavimus, supaprastintų pirkimų būdus, supaprastintų pirkimų procedūras, ginčų nagrinėjimo tvarką.

Perkančioji organizacija prekių, paslaugų ir darbų pirkimus gali atlikti Viešųjų pirkimų įstatymo 84 straipsnyje nustatytais atvejais.

Atlikdama pirkimus, perkančioji organizacija vadovaujasi šiomis Taisyklėmis, Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais ir teisės aktais.

2. Pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimo dokumentų sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Apklausa - supaprastinto pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija raštu arba žodžiu kviečia tiekėjus pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio ar mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo.

Komisija - perkančiosios organizacijos direktoriaus įsakymu sudaryta viešojo pirkimo

komisija.

3.2. Konfidencialumo pasižadėjimas - viešojo pirkimo komisijos nario, pirkimo organizatoriaus, eksperto ar kito asmens rašytinis pasižadėjimas, kad jis neteiks tretiesiems asmenims informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktų reikalavimams, visuomenės interesams ar pažeistų teisėtus pirkimuose dalyvaujančių tiekėjų ir (ar) Telšių suaugusiųjų mokyklos interesus.

3.3. Kvalifikacinė atranka - procedūra, kurios metu perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos kriterijus atrenka nustatytą skaičių kandidatų, kviečiamų dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose.

3.4. Kvalifikacijos patikrinimas - procedūra, kurios metu tikrinama, ar tiekėjai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

3.5. Mažos vertės pirkimai - supaprastinti pirkimai, kai yra bent viena iš šių sąlygų:

3.5.1. prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 58000 eurų be pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM), o darbų pirkimo vertė mažesnė kaip 145000 eurų be PVM;

3.5.2. perkamos panašios prekės, paslaugos ar darbai dėl to paties objekto yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis), jeigu bendra šių sutarčių vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir mažesnė kaip 58000 eurų PVM, o perkant darbus - ne didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto pirkimo vertės ir mažesnė kaip 145000 eurų be PVM.

3.6. Nešališkumo deklaracija - viešųjų pirkimų komisijos nario, pirkimo organizatoriaus ar eksperto pareiškimas raštu, kad jis nešališkas tiekėjams.

3.7. Numatomo pirkimo vertė - perkančiosios organizacijos numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be PVM, įskaitant visas sutarties pasirinkimo ir pratęsimo galimybes. Pirkimo vertė skaičiuojama tokia, kokia ji yra pirkimo pradžioje, nustatytoje vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi.

Numatomo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo vertė apskaičiuojama pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26 „Dėl numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 22-949; 2006, Nr. 12-454; 2008, Nr. 103-3961) patvirtintą Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodiką (aktualią redakciją).

3.8. Pirkimo iniciatorius - perkančiosios organizacijos darbuotojas, kuris nurodė poreikį įsigyti reikalingas prekes, paslaugas arba darbus.

3.9. Pirkimo organizatorius - perkančiosios organizacijos direktoriaus įsakymu paskirtas perkančiosios organizacijos darbuotojas, kuris Taisyklių nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus, kai tokių pirkimų neatlieka viešojo pirkimo komisija.

3.10. Pirkimo dokumentai - perkančiosios organizacijos raštu pateikiami tiekėjams dokumentai ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai).

3.11. Supaprastintas atviras konkursas - supaprastinto pirkimo būdas, kai kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą.

3.12. Supaprastintas ribotas konkursas - supaprastinto pirkimo būdas, kai paraiškas dalyvauti konkurse gali pateikti visi norintys konkurse dalyvauti tiekėjai, o pasiūlymus konkursui - tik perkančiosios organizacijos pakviesti tiekėjai.

3.13. Supaprastintos skelbiamos derybos - supaprastinto pirkimo būdas, kai paraiškas dalyvauti derybose gali pateikti visi tiekėjai, o perkančioji organizacija su visais ar atrinktais tiekėjais derasi dėl pirkimo sutarties sąlygų.

3.14. Taisyklėse vartojamos kitos pagrindinės sąvokos yra apibrėžtos Viešųjų pirkimų

įstatyme.

I. PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS IR ATLIKIMAS

4. Perkančioji organizacija rengia planuojamų atlikti einamaisiais finansiniais metais pirkimų planą. Pagal pirkimo iniciatoriaus (-ių) pateiktą informaciją numatomo pirkimo vertę skaičiuoja perkančiosios organizacijos direktoriaus įsakymu paskirtas (-i) pirkimų organizatorius (-iai). Pirkimai atliekami:

4.1. Pirkimas supaprastinto atviro, supaprastinto riboto konkurso ir supaprastintų skelbiamų derybų būdu gali būti atliekamas visais atvejais.

4.2. Apklausos būdu pirkimas gali būti atliekamas, kai pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir šiose Taisyklėse nustatytas sąlygas apie pirkimą neprivaloma skelbti:

4.2.1. perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kai:

4.2.2. pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų;

4.2.3. atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

4.2.4. dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos;

4.2.5. atliekami mažos vertės pirkimai esant bent vienai iš šių sąlygų:

4.2.5.1.būtina skubiai įsigyti prekių, paslaugų ar darbų;

4.2.5.2.esant kitoms, objektyviai pateisinamoms aplinkybėms, dėl kurių netikslinga paskelbti apie pirkimą, pavyzdžiui, paskelbimas apie pirkimą reikalautų neproporcingai didelių pirkimo organizatoriaus arba komisijos pastangų, laiko ir (ar) lėšų sąnaudų.

5. Pirkimas gali būti pradėtas, jei jis yra įtrauktas į perkančiosios organizacijos pirkimų planą. Pirkimo dokumentai ir užduotis turi būti suderinti su perkančiosios organizacijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu.

6. Pirkimus atlieka pirkimų organizatorius arba komisija. Komisija perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu sudaroma tuo atveju, kai pirkimo sutarties vertė viršija šių Taisyklių 11 punkte nurodytas sumas. Komisijos pirmininku, jos nariais, pirkimo organizatoriumi skiriami nepriekaištingos reputacijos asmenys.

7. Komisija pirkimą atlieka tais atvejais, kai pirkimo organizatorius negali atlikti pirkimo dėl 11 punkte išdėstytų reikalavimų. Komisija ir pirkimų organizatorius turi teisę kviestis ekspertus.

8. Atlikdamas supaprastintą viešąjį pirkimą, pirkimų organizatorius prekių, paslaugų mažos vertės pirkimus gali atlikti, kai numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 15000 eurų be PVM, o darbų - neviršija 45000 eurų be PVM.

9. Perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio nustatyta tvarka skelbia apie kiekvieną pirkimą, išskyrus pirkimus, atliekamus apklausos būdu šiose Taisyklėse nustatytais atvejais.

10. Perkančioji organizacija supaprastinto pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti gali įgalioti kitą perkančiąją organizaciją (toliau - įgaliotoji organizacija). Įgaliotajai organizacijai ji nustato užduotis ir suteikia visus įgaliojimus toms užduotims vykdyti.

11. Perkančioji organizacija prekes, paslaugas ir darbus gali pirkti per centrinę perkančiąją organizaciją arba iš jos, pavyzdžiui, naudodamasi VŠĮ CPO LT katalogu.

12. Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS

13. Perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnyje nustatyta tvarka privalo paskelbti apie kiekvieną supaprastintą pirkimą, išskyrus Taisyklių 17 punkte nustatytus atvejus.

14. Neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kai:

14.1. pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų;

14.2. atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

14.3. dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos;

14.4. atliekami mažos vertės pirkimai perkančiosios organizacijos nustatytais atvejais;

14.5. dėl techninių priežasčių, meninio kūrinio sukūrimo arba įsigijimo ar dėl objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos.

15. Neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės ir paslaugos:

15.1. kai perkančioji organizacija pagal ankstesnę sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir, jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes, perkančiajai organizacijai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių. Jeigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 procentų ankstesnės pirkimų kainos, turi būti atliekama ekspertizė dėl papildomai perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų suderinamumo;

15.2. prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas.

16. Neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos prekės, kai:

16.1. perkamos prekės gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio tobulinimo tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaidų;

16.2. prekių biržoje perkamos kotiruojamos prekės;

16.3. perkami muziejų eksponatai, archyvų ir bibliotekų dokumentai, prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai;

16.4. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų ar restruktūrizuojamų ūkio subjektų;

16.5. prekės perkamos iš valstybės rezervo.

17. Neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos paslaugos, kai:

17.1. perkamos licencijos naudotis bibliotekų dokumentais ar duomenų (informacinėmis)

bazėmis;

17.2. perkamos perkančiojoje organizacijoje pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos;

17.3. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugos;

17.4. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos.

18. Neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos paslaugos ir darbai, kai:

18.1. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių vertė neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės;

18.2. perkant iš esamo tiekėjo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji sutartis buvo sudaryta skelbiant apie pirkimą ir kurį skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, galimybė pirkti papildomai buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento;

18.3. prekių, paslaugų arba darbų sudaromos pirkimo sutarties vertė neviršija 3000 eurų be

PVM.

19. Atlikdama supaprastintą neskelbiamą pirkimą ir priėmusi sprendimą sudaryti sutartį, perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnyje nustatyta tvarka gali paskelbti informacinį pranešimą, o kai atliekamas Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlio B paslaugų sąraše nurodytų paslaugų pirkimas ir kai pirkimo vertė yra ne mažesnė, negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba - pranešimą dėl savanoriško skaidrumo.


20. Perkančioji organizacija, vykdydama supaprastintus pirkimus, išskyrus mažos vertės pirkimus, pirkimo dokumentuose pateikia informaciją, nurodytą Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23 punktuose, 3, 5 (įskaitant ir mažos vertės pirkimus) ir 6 dalyse, bei kitą informaciją, reikalingą tinkamam pirkimo atlikimui ir pasiūlymų pateikimui. Mažos vertės pirkimų atveju pirkimo dokumentuose pateikiama tokia informacija, kuri, perkančiosios organizacijos manymu, reikalinga tinkamam pirkimo atlikimui.

21. Pirkimo dokumentai gali būti nerengiami, kai apklausa vykdoma žodžiu.

22. Pirkimo dokumentai rengiami lietuvių kalba. Papildomai pirkimo dokumentai gali būti rengiami ir kitomis kalbomis.

V. TECHNINE SPECIFIKACIJA

23. Atliekant supaprastinus pirkimus, išskyrus mažos vertės pirkimus, techninė specifikacija rengiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio nuostatomis. Tačiau rengiant techninę specifikaciją mažos vertės pirkimams turi būti užtikrintas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytų principų laikymasis.

VI. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMAS

24. Siekiant įsitikinti, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32-38 straipsnių nuostatomis ir atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymą Nr. 1S-100 „Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 103-4623; 2009, Nr. 39-1505) (aktualią redakciją), pirkimo dokumentuose nustatomi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir vykdomas tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas.

25. Tiekėjų kvalifikacijos neprivaloma tikrinti, kai:

25.1. jau vykdytoje pirkimo procedūroje visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir dalyvauti apklausos būdu atliekamoje pirkimo procedūroje kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

25.2. dėl techninių priežasčių, meninio kūrinio sukūrimo arba įsigijimo ar dėl objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, suteikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos;

25.3. kai perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir, jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes, perkančiajai organizacijai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių;

25.4. prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai;

25.5. perkamos licencijos naudotis bibliotekų dokumentais ar duomenų (informacinėmis)

bazėmis;

25.6. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo sutarties vykdymo;

25.7. perkamos perkančiosios organizacijos darbuotojų mokymo paslaugos;

25.8. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos;


25.9. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo paslaugos;

25.10. dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų;

25.11. mažos vertės pirkimų atveju.

VII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

26. Pasiūlymai turi būti priimami laikantis pirkimo dokumentuose nustatytos tvarkos.

27. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ar jų atstovams.

28. Pasiūlymai vertinami remiantis vienu iš šių kriterijų:

28.1. ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, kai pirkimo sutartis sudaroma su dalyviu, pateikusiu perkančiajai organizacijai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu. Tokie kriterijai, be kainos, paprastai yra kokybės, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, efektyvumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko kriterijai. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties įvykdymo kokybė priklauso nuo už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingų darbuotojų kompetencijos, išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą taip pat gali būti vertinama darbuotoj ų kvalifikacija ir patirtis;

28.2. mažiausios kainos.

VIII. PRELIMINARIOJI SUTARTIS

29. Perkančioji organizacija, atlikusi supaprastintą pirkimą, gali sudaryti preliminariąją sutartį. Preliminariosios sutarties pagrindu ji gali sudaryti vieną ar kelias pirkimo sutartis (toliau šiame skyriuje - pagrindinė sutartis).

30. Tiek sudarydama preliminariąją sutartį, tiek jos pagrindu pagrindinę sutartį, perkančioji organizacija vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir šiomis Taisyklėmis.

31. Preliminarioji sutartis gali būti sudaroma tik raštu, ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui. Preliminariosios sutarties pagrindu sudaroma pagrindinė sutartis, atliekant prekių ir paslaugų pirkimus, kurių pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3000 eurų be PVM, gali būti sudaroma žodžiu.

32. Preliminariąja sutartimi šalys susitaria nustatyti sąlygas, taikomas preliminariosios sutarties pagrindu sudaromai pagrindinei pirkimo sutarčiai. Preliminariojoje sutartyje turi būti nustatytos esminės pagrindinės sutarties sąlygos: pirkimo sutarties objektas, kaina ir kiekiai ar apimtys, ar kainos, kiekių ar apimčių nustatymo sąlygos, kitos sąlygos.

33. Sudarant pagrindinę sutartį šalys negali keisti esminių preliminariosios sutarties sąlygų.

34. Perkančioji organizacija gali priimti sprendimą preliminariojoje sutartyje nustatyti ne tik esmines, bet ir visas jos pagrindu sudaromos pagrindinės pirkimo sutarties sąlygas.

35. Perkančioji organizacija gali sudaryti preliminariąją sutartį su vienu arba su keliais

tiekėjais.

36. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaroma su keliais tiekėjais, j ų turi būti ne mažiau kaip trys, jeigu yra trys ir daugiau nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkančių ir priimtinus pasiūlymus pateikusių tiekėjų. Pagrindinė sutartis sudaroma tik su tais tiekėjais, su kuriais buvo sudaryta preliminarioji sutartis.

37. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su vienu tiekėju ir joje buvo nustatytos visos pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos, pagrindinė pirkimo sutartis sudaroma pagal preliminariojoje sutartyje nustatytas sąlygas, kreipiantis į tiekėją raštu dėl pagrindinės pirkimo sutarties sudarymo.

38. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su vienu tiekėju ir joje buvo nustatytos esminės, bet ne visos pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos, perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėj ą raštu, prašydama papildyti pasiūlymą iki nustatyto termino ir nurodo, kad papildymas negali keisti pasiūlymo esmės.

39. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su keliais tiekėjais ir joje buvo nustatytos pagrindinės sutarties sąlygos, pagrindinė sutartis gali būti sudaroma neatnaujinant tiekėjų varžymosi.

40. Preliminariojoje sutartyje nustatomos tiekėjo pasirinkimo sudaryti pagrindinę sutartį aplinkybės. Paprastai, tačiau ne visais atvejais, taikomas eiliškumo principas: perkančioji organizacija pirmiausia raštu kreipiasi į tiekėją, kurį laiko geriausiu, siūlydama sudaryti preliminariosios sutarties pagrindu pagrindinę pirkimo sutartį. Šiam tiekėjui atsisakius sudaryti pagrindinę sutartį arba paaiškėjus, kad jis negalės tinkamai įvykdyti pagrindinės sutarties, perkančioji organizacija raštu kreipiasi į kitą tiekėją, iš likusių tiekėjų laikomą geriausiu, siūlydama sudaryti pagrindinę sutartį, ir t. t., kol pasirenkamas tiekėjas, su kuriuo bus sudaroma pagrindinė sutartis.

41. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su keliais tiekėjais, pagrindinė sutartis gali būti sudaroma atnaujinant tiekėjų varžymąsi tokiomis pačiomis, kokios nustatytos preliminariojoje sutartyje, arba patikslintomis, o jeigu būtina, kitomis nei preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis.

42. Atnaujindama tiekėjų varžymąsi, perkančioji organizacija:

42.1. raštu kreipiasi į visus tiekėjus, su kuriais sudaryta preliminarioji sutartis, ir prašo iki nustatyto termino raštu pateikti pasiūlymus. Kiekvieno pirkimo atveju, atsižvelgiant į pirkimo objekto sudėtingumą ir kitas svarbias aplinkybes, nustato pakankamą terminą pasiūlymams pateikti;

42.2. išrenka geriausią pasiūlymą pateikusį tiekėją, vadovaudamasi preliminariojoje sutartyje nustatytais pasiūlymų vertinimo kriterijais, ir su šį pasiūlymą pateikusiu tiekėju sudaro pagrindinę sutartį.

43. Pagrindinė sutartis preliminariosios sutarties pagrindu gali būti sudaroma iš karto, kai tiekėjas yra raštu (išskyrus pagrindinę sutartį, sudaromą žodžiu) informuojamas, kad jo pasiūlymas pripažintas laimėjusiu ir jis atrinktas sudaryti pagrindinę sutartį.

IX. PIRKIMO SUTARTIS

44. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas (toliau - atidėjimo terminas). Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai:

44.1. vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis ir nėra suinteresuotų kandidatų;

44.2. supaprastintų pirkimų atveju pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3000 eurų be PVM arba kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant mažos vertės pirkimą.

45. Pirkimo sutartis sudaroma raštu. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai atliekami supaprastinti pirkimai, kurių sutarties vertė yra mažesnė kaip 3000 eurų be PVM. Kai pirkimo sutartis sudaroma raštu (išskyrus mažos vertės pirkimus), turi būti nustatyta:

45.1. pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos;

45.2. perkamos prekės, paslaugos ar darbai, jeigu įmanoma - tikslūs jų kiekiai;

45.3. kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką;

45.4. atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka;

45.5. prievolių įvykdymo terminai;

45.6. prievolių įvykdymo užtikrinimas;

45.7. ginčų sprendimo tvarka;

45.8. pirkimo sutarties nutraukimo tvarka;

45.9. pirkimo sutarties galiojimas;

45.10. subrangovai, subtiekėjai ar subtiekėjai, jeigu vykdant sutartį jie pasitelkiami, ir jų keitimo tvarka (įskaitant ir mažos vertės pirkimus).

46. Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Šis reikalavimas netaikomas pirkimams, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, taip pat laimėjusio dalyvio pasiūlymo ar pirkimo sutarties dalims, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu paskelbtos informacijos atgaminti ar perskaityti. Tokiu atveju perkančioji organizacija turi sudaryti galimybę susipažinti su nepaskelbtomis laimėjusio dalyvio pasiūlymo ar pirkimo sutarties dalimis.

X. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ BŪDAI IR JŲ PASIRINKIMO SĄLYGOS

47. Pirkimai atliekami šiais būdais:

47.1. supaprastinto atviro konkurso;

47.2. supaprastinto riboto konkurso;

47.3. supaprastintų skelbiamų derybų;

47.4. apklausos.

48. Pirkimas supaprastinto atviro, supaprastinto riboto konkurso ir supaprastintų skelbiamų derybų būdu gali būti atliekamas visais atvejais, tinkamai apie jį paskelbus.

49. Apklausos būdu pirkimas gali būti atliekamas, kai pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir šiose Taisyklėse nustatytas sąlygas apie pirkimą neprivaloma skelbti:

52.2.1. perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kai:

52.2.2. pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų;

52.2.3. atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

52.2.4. dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos;

52.2.5. atliekami mažos vertės pirkimai esant bent vienai iš šių sąlygų:

52.2.5.1. būtina skubiai įsigyti prekių, paslaugų ar darbų;

52.2.5.2. esant kitoms, objektyviai pateisinamoms aplinkybėms, dėl kurių netikslinga paskelbti apie pirkimą, pavyzdžiui, paskelbimas apie pirkimą reikalautų neproporcingai didelių pirkimo organizatoriaus arba komisijos pastangų, laiko ir (ar) lėšų sąnaudų.

XI. SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

50. Vykdant supaprastintą atvirą konkursą, dalyvių skaičius neribojamas. Apie pirkimą skelbiama šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Supaprastintas atviras konkursas laikomas įvykusiu, jeigu yra bent vienas neatmestas pasiūlymas.

51. Supaprastintame atvirame konkurse perkančiosios organizacijos ir dalyvių derybos

draudžiamos.

XII. SUPAPRASTINTAS RIBOTAS KONKURSAS

52. Perkančioji organizacija supaprastintą ribotą konkursą vykdo etapais:

52.1. šiose Taisyklėse nustatyta tvarka skelbia apie supaprastintą pirkimą ir remdamasi paskelbtais kvalifikacijos kriterijais atrenka tuos kandidatus, kurie bus kviečiami pateikti pasiūlymus;

52.2. vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, nagrinėja, vertina ir lygina pakviestų dalyvių pateiktus pasiūlymus.

53. Ribotame konkurse perkančiosios organizacijos ir tiekėjų derybos draudžiamos.

54. Ribotas konkursas laikomas įvykusiu, jeigu yra bent vienas neatmestas pasiūlymas.

 

XIII. SUPAPRASTINTOS SKELBIAMOS DERYBOS

59. Vykdant supaprastintas skelbiamas derybas, apie supaprastintą pirkimą skelbiama šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Derybos laikomos įvykusiomis, jei yra bent vienas neatmestas pasiūlymas.

60. Derybų eiga turi būti įforminta raštu.

XIV. APKLAUSA

61. Apklausos būdu pirkimas gali būti vykdomas raštu arba žodžiu:

61.1. Apklausa žodžiu vykdoma telefonu ir/arba tiesiogiai bendraujant su potencialiu tiekėju (t. y. vykstant į potencialaus tiekėjo buveinę - parduotuvę, kt. - ir surašant reikalingų prekių, paslaugų kainas), analizuojant informaciją internete, reklaminiuose leidiniuose ir pan.

61.2. Apklausa raštu vykdoma pasinaudojant faksu, el. paštu (su parašu), CVP IS priemonėmis, pasiūlymais, pateikiamais vokuose;

61.3. Atlikdamas apklausą raštu arba žodžiu, pirkimo organizatorius pildo mažos vertės pirkimo apklausos pažymą (1 priedas) ir ją pasirašo. Kai pirkimo vertė mažesnė nei 3000 eurų be PVM ir apklausiama žodžiu - apklausos pažyma gali būti nepildoma.

62. Raštu pirkimas vykdomas, kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė yra didesnė kaip 3000 eurų be PVM arba darbų pirkimo sutarties vertė yra didesnė kaip 10000 eurų be PVM. Atliekant apklausą raštu, visada pildoma apklausos pažyma.

63. Raštu kreipiantis į tiekėjus yra suformuluojamos pirkimo sąlygos, kuriose pirkimo organizatorius ar komisijos pirmininkas viešojo pirkimo komisijos vardu kreipiasi raštu į potencialius tiekėjus. Šios pirkimo sąlygos potencialiems tiekėjams pateikiamos paštu, faksu, elektroniniu paštu arba asmeniškai. Tokios apklausos metu tiekėjams turėtų būti pateikta ši informacija:

63.1. pageidaujamos pirkimo objekto savybės;

63.2. svarbiausios pirkimo sutarties sąlygos;

63.3. kokiais kriterijais vadovaujantis bus pasirenkamas tiekėjas, su kuriuo bus sudaroma pirkimo sutartis;

63.4. kokius dalykus turi nurodyti siūlantis savo prekes, paslaugas ar darbus tiekėjas, kokia forma (rašytine ar žodine) ir iki kada jis tai turi padaryti;

63.5. kaip perkančioji organizacija informuos apklausiamą tiekėją apie sprendimą su juo sudaryti pirkimo sutartį raštu ar žodžiu.

64. Taisyklių 63 punkte nustatyta informacija tiekėjams gali būti neteikiama tik tuo atveju, jeigu dėl Taisyklių 73 punkte nurodytų priežasčių apklausiamas tik vienas tiekėjas.

65. Perkančioji organizacija turi įsitikinti, kad siūlymą pateikęs tiekėjas yra pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį. Tam pirkimo organizatorius ar komisija gali kelti reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai ir prašyti informacijos apie jų kvalifikaciją. Visiems tiekėjams turi būti keliami vienodi reikalavimai ir prašoma pateikti to paties pobūdžio informaciją. Nei keliami reikalavimai, nei prašoma informacija negali diskriminuoti tiekėjų.

66. Apklausiant tiekėją ar tiekėjui atskirai kreipiantis, pirkimo organizatorius arba komisija turi atsakyti į visus tiekėjo klausimus, kurie reikalingi geriau suprasti perkančiosios organizacijos poreikius ir galimybes, tačiau tiekėjui negali būti pateikta komercinė, tarnybos ar valstybės paslaptimi laikoma informacija arba informacija, kurios atskleidimas pakenktų viešiesiems interesams ar trukdytų sąžiningai konkurencijai.

67. Tame pačiame pirkime apklausiamiems tiekėjams turi būti pateikta tokia pati informacija.

68. Apklausiant tiekėjus, jeigu tai nesukelia pernelyg didelių organizacinių sunkumų, galima derėtis dėl palankesnių tiekėjo siūlomų sąlygų. Derybų metu tiekėjai neturi būti

diskriminuojami jiems pateikiant skirtingą informaciją ar kaip nors kitaip ribojant atskirų tiekėjų galimybes pagerinti savo siūlymus. Jei pirkimą atlieka komisija ir yra deramasi, turėtų būti rašomas derybų protokolas, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir tiekėjo atstovas.

69. Jeigu apklausiant tiekėjus paaiškėja, kad reikia pakeisti perkančiosios organizacijos pageidaujamas pirkimo objekto savybes arba kitas pirkimo sąlygas, pirkimo organizatorius arba komisija turi tai padaryti, esant reikalui derindami su perkančiosios organizacijos direktoriumi ir už verčių apskaitą atsakingu asmeniu, ir iš naujo apklausti tiekėjus.

70. Pirkimo organizatorius arba komisija, atlikdami mažos vertės pirkimus, gali naudotis Centriniu viešųjų pirkimų portalu (interneto adresas: www.cvpp.lt). Portalo pagalba pirkimus atliekantys asmenys gali peržiūrėti katalogus, kuriuose tiekėjai skelbia apie tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ar atliekamus darbus, parašyti pasirinktiems tiekėjams, perskaityti informaciją, gautą iš tiekėjų, kontaktuoti su tiekėjais, užsakyti prekes, paslaugas ar darbus. Pirkimas, atliktas naudojantis Centriniu viešųjų pirkimų portalu, prilyginamas pirkimui, kurio metu tiekėjų apklausa atliekama raštu.

71. Siekiant nustatyti tiekėją, su kuriuo bus sudaroma pirkimo sutartis, apklausiami bent trys potencialūs tiekėjai (arba vienas tiekėjas, jei yra Taisyklių 73 punkte numatytos aplinkybės).

72. Mažiau tiekėjų, nei nurodyta 71 punkte, gali būti apklausiama šiais atvejais:

72.1. pirkimo organizatorius arba komisija sužino, kad yra mažiau tiekėjų, kurie gali patiekti reikalingas prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus;

72.2. perkama vykdant Taisyklių 74 punkto reikalavimus;

72.3. didesnio tiekėjų skaičiaus apklausa reikalautų neproporcingai didelių pirkimų organizatoriaus arba komisijos pastangų, laiko ir (arba) lėšų sąnaudų;

72.4. esant kitoms objektyviai pateisinamoms aplinkybėms, dėl kurių neįmanoma apklausti daugiau tiekėjų. Šios aplinkybės negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos delsimo arba neveiklumo.

73. Vienas tiekėjas, tiesiogiai kreipiantis į jį pateikti siūlymą ar sudaryti sutartį, gali būti, kai:

73.1. yra tik konkretus tiekėjas, kuris gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir nėra jokios kitos priimtinos alternatyvos (pvz., perkamos meninio, mokslinio pobūdžio paslaugos, konferencijos, dalyvio mokestis parodose ir pan.);

73.2. už prekes atsiskaitoma pagal patvirtintus tarifus (pvz., šildymas, šaltas, karštas vanduo, dujos, elektra, atliekų šalinimas ir pan.), su sąlyga, kad pirkimo vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos;

73.3. prekių ar paslaugų viešojo pirkimo sutarties vertė yra ne didesnė kaip 15000 eurų be PVM arba darbų viešojo pirkimo sutarties vertė yra ne didesnė kaip 30000 eurų be PVM;

73.4. pirkimą būtina atlikti labai greitai;

73.5. perkančioji organizacija pagal ankstesnę sutartį iš kurio nors tiekėjo pirko prekių arba

paslaugų bei darbus ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ar, jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nekeičiant prekių ar paslaugų kainos ir kitų sąlygų. Tokių papildomų pirkimų vertė negali

viršyti 30 procentų pradinės sutarties vertės;

73.6. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai, paslaugos ar prekės, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;

73.7. didesnio tiekėjų skaičiaus apklausa reikalautų neproporcingai didelių pirkimų organizatoriaus arba komisijos pastangų, laiko ir/arba lėšų sąnaudų;

73.8. esant kitoms, objektyviai pateisinamoms aplinkybėms, dėl kurių neįmanoma apklausti daugiau nei vieną tiekėją.

74. Pirkimo organizatorius ar komisija, atlikdama pirkimą ir vadovaudamasi 73.4, 73.5 punktais, privalo įsitikinti, kad perkant papildomai nepažeidžiamos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos dėl pirkimo vertės skaičiavimo.

75. Pirkimo organizatorius vykdo apklausą žodžiu arba raštu. Taip pat galima pasinaudoti viešai tiekėjų pateikta informacija (pavyzdžiui, informacija internete, reklaminiuose leidiniuose, apsilankymas parduotuvėje ir kt.) apie siūlomas prekes, paslaugas, darbus. Toks informacijos gavimas prilyginamas žodinei tiekėjų apklausai:

75.1. žodžiu apklausa gali būti vykdoma, kai numatoma sudaryti pirkimo sutartį, kurios vertė neviršija 3000 eurų be PVM;

75.2. perkama esant ypatingoms aplinkybėms: avarijai, stichinei nelaimei, epidemijai ir kitokiam nenugalimos jėgos poveikiui, kai dėl skubos neįmanoma gauti siūlymų raštu.

 

XV. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ YPATUMAI

76. Mažos vertės pirkimai gali būti atliekami visais šiose Taisyklėse nustatytais supaprastintų pirkimų būdais, atsižvelgiant į šių būdų pasirinkimo sąlygas.

77. Bendravimas su tiekėjais gali vykti žodžiu arba raštu. Žodžiu gali būti bendraujama (kreipiamasi į tiekėjus, pateikiami pasiūlymai), kai pirkimas vykdomas apklausos būdu ir:

77.1. pirkimo sutarties vertė neviršija 3000 eurų be PVM;

77.2. dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, o, vykdant apklausą raštu, prekių, paslaugų ar darbų nepavyktų įsigyti laiku.

78. Raštu pasiūlymus gali būti prašoma pateikti faksimiliniu ryšiu, elektroniniu paštu, CVP IS priemonėmis ar vokuose. Perkančioji organizacija gali nereikalauti, kad pasiūlymas būtų pasirašytas, elektroninėmis priemonėmis pateikiamas pasiūlymas - užkoduotas (užšifruotas).

79. Perkančioji organizacija savo interneto svetainėje informuoja apie mažos vertės pirkimus (tiek skelbiamus, tiek neskelbiamus, įskaitant ir žodžiu atliekamus).

XVI. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAVIMAS IR ATASKAITŲ PATEIKIMAS

80. Kiekvieną atliktą supaprastintą pirkimą pirkimo organizatorius arba komisija registruoja supaprastintų pirkimų žurnale (toliau - Žurnalas). Žurnale turi būti šie rekvizitai: supaprastinto pirkimo numeris, pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo sutarties numeris ir sudarymo data bei pirkimo sutarties vertė, tiekėjo pavadinimas, jei reikia - kita su pirkimu susijusi informacija. Perkančioji organizacija gali naudoti elektroninį pirkimų žurnalo variantą.

81. Kai pirkimą vykdo komisija, kiekvienas jos sprendimas protokoluojamas. Kai pirkimą vykdo pirkimo organizatorius, pildoma gimnazijos direktoriaus patvirtintos formos tiekėjų apklausos pažyma. Tiekėjų apklausos pažyma gali būti nepildoma, kai apklausiamas tik vienas tiekėjas arba sudaromos žodinės arba rašytinės pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3000 eurų be PVM.

82. Pirkimo sutartys, kiti su pirkimu susiję dokumentai, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka, tačiau ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos.

83. Perkančioji organizacija už kiekvieną supaprastintą pirkimą privalo raštu pateikti pirkimo procedūrų ir įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus. Šios ataskaitos neteikiamos, kai atliekamas mažos vertės pirkimas.

84. Perkančioji organizacija privalo Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus pateikti visų per finansinius metus atliktų mažos vertės pirkimų ataskaitą.

XVII. GINČŲ NAGRINĖJIMAS

85. Pirkimų metu kylantys ginčai nagrinėjami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo skyriaus nuostatomis.

XVIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

86. Sąlygos ir/ar reikalavimai, kurie neaptarti šiose Taisyklėse, bet nustatyti konkretaus pirkimo sąlygose, negali prieštarauti Viešųjų pirkimų įstatymui, kitiems viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams, viešųjų pirkimų principams ir tikslui.

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 1 priedas

TELŠIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA

201 __ m.___________ d. Nr.

Telšiai

 

1. Pirkimo objekto ar jo dalies pavadinimas ir trumpas aprašymas:

2. Pirkimą organizuoja

Pirkimo organizatorius

3. Tiekėjų apklausos būdas

Žodinis / Rašytinis

4. Duomenys apie apklaustą tiekėj ą

4.1. Pavadinimas

4.2. Adresas, telefonas ar kt.

4.3.Pasiūlymą pateikusio asmens pareigos, vardas ir pavardė

5. Pasiūlymo pateikimo data

6. Pasiūlymų priėmimo terminas

7. Pasiūlytų prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas ir charakteristikos

Kiekis

Pasiūlyta kaina (Eur)

Vieneto

kaina

Suma

Vieneto

kaina

Suma

Vieneto

kaina

Suma

8. Bendra pasiūlyta kaina

9. Laimėjusiu pripažinto tiekėjo (rangovo) pavadinimas

10. Taisyklių punktas (-ai), kurio pagrindu priimamas sprendimas

11. Aplinkybės (jei buvo apklaustas tik vienas tiekėjas)

 

PASTABA. Skiltys 4.2 ir 4.3 pildomos tik tais atvejais, kai jose nurodytini duomenys yra žinomi arba daroma nuoroda į informacijos šaltinį.

 

(Pirkimo organizatorius)

(Vardas ir pavardė)

(Parašas)