Administracijos darbo grafikas

Administracijos darbo grafikas

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Mokyklos direktorius Gediminas Simanavičius:

Savaitės diena Darbo laikas
Pirmadienis 08:00 - 12:00 16:00 - 20:00
Antradienis 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Trečiadienis 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Ketvirtadienis 08:00 - 12:00 17:00 - 21:00
Penktadienis 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Vilkaitė:

Savaitės diena Darbo laikas
Pirmadienis 08:30 - 16:30

Antradienis 08:30 - 14:00 16:30 - 19:00
Trečiadienis 08:30 - 14:00 16:30 - 19:00
Ketvirtadienis 08:30 - 16:30
Penktadienis 08:00 - 15:00

Direktoriaus pavaduotoja administracijos ir ūkio reikalams Stanislava Višniauskienė:

Savaitės diena Darbo laikas
Pirmadienis 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Antradienis 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Trečiadienis 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Ketvirtadienis 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Penktadienis 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pareigos

Mokyklos direktorius Gediminas Simanavičius:

Atstovauja TSM visose institucijose ir atsako už jos darbo rezultatus;
Inicijuoja TSM strateginio plano, metinių veiklos programų, atitinkančių valstybės ir regiono švietimo politiką, rengimą ir įgyvendinimą;
Telkia TSM bendruomenę mokyklos strateginiam planui įgyvendinti, valstybės švietimo politikai vykdyti;
Rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius TSM bendruomenės santykius;
Skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą;
Inicijuoja darbuotojų pareigybių aprašymų rengimą ir juos tvirtina;
Stebi, analizuoja, vertina TSM veiklą, ugdymo rezultatus;
Rūpinasi mokytojų kvalifikacijos tobulinimu, sudaro sąlygas atestuotis;
Palaiko ryšius su mokyklos rėmėjais, vietos bendruomene, organizacijomis, besirūpinančiomis suaugusiųjų švietimu;
Rūpinasi mokyklos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, darbų ir civiline sauga;
Vadovaudamasis LR įstatymais ir kitais teisės aktais priima ir atleidžia iš darbo darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, tvirtina pedagogų tarifikaciją, ugdymo tvarkaraščius, skatina ir skiria drausmines nuobaudas;
Inicijuoja TSM vidaus audito sistemos kūrimą ir vadovauja auditui;
TSM direktorius atsako už visą mokyklos veiklą ir jos rezultatus.

Kuruoja šios dalykus:

Matematika, fizika, istorija, biologija, chemija, geografija.

Pavaduotoja ugdymui Aušra Vilkaitė:

Organizuoja ugdymo plano, bendrųjų programų, pamokų tvarkaraščio sudarymą;
Organizuoja TSM bendrojo ugdymo dalykų baigiamuosius egzaminus, tvirtina jų reikalavimus;
Rūpinasi mokytojų kvalifikacijos tobulinimu;
Teikia pagalbą mokytojams, inicijuoja metodinę veiklą;
Stebi ugdymo procesą ir vertina ugdymo rezultatus;
Skatina mokytojus bendradarbiauti individualizuojant ugdymo turinį, pasirenkant ugdymo metodus, atliekant projektinius darbus;
Tvarko mokinių ir mokyklos baigimo dokumentų apskaitą;
Vykdo kitas pareigybinėje instrukcijoje numatytas funkcijas.

Kuruoja šios dalykus:

Etika, lietuvių kalba, užsienio kalbos, informacinės technologijos, dailė, muzika.

Direktoriaus pavaduotoja administracijos ir ūkio reikalams Stanislava Višniauskienė:

Rūpinasi mokyklos materialiniais ir informaciniais ištekliais, patalpų paruošimu darbui, sanitarija ir higiena;
Organizuoja aptarnaujančio personalo darbą;
Rūpinasi mokyklos pastatų, inventoriaus ir mokymo priemonių apsauga;
Organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus;
Atsako už pastatų priešgaisrinę būklę, rūpinasi atitinkamu inventoriumi ir jo naudojimu;
Atsako už tinkamą dokumentacijos tvarkymą;
Vykdo kitas pareigybių aprašyme numatytas funkcijas.