Metodinis

MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS 2018 – 2019 m. m.

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

TELŠIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS IR JAUNIMO UGDYMO SKYRIAUS

MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS

2018 – 2019 m. m.

Telšių rajono švietimo prioritetai:

· Bendradarbiavimo ir pasitikėjimo kultūros plėtra;

· Dėmesys kiekvieno mokinio indvidualių gebėjimų ugdymui;

· Mokyklos pažanga – savitumo link.

2018 - 2019 m. m. Telšių suaugusiųjų mokyklos tikslai ir uždaviniai:

1. Tikslas - tobulinti mokyklos bendruomenės bendravimo, bendradarbiavimo ir lyderystės kultūrą.

Uždaviniai:

· Plėtoti mokytojų gerosios patirties sklaidą, kolegialaus bendradarbiavimo ir tolerantiško bendravimo kompetencijas;

· Stiprinti bendruomenės lyderystės įgūdžių formavimą ugdant bendruomenės kūrybiškumą bei saviraišką;

· Gerinti tėvų/globėjų ir mokyklos jaunimo ugdymo skyriaus bendradarbiavimą.

2. Tikslas - gerinti mokinių mokymo/si pažangą sukuriant saugią bei sveiką aplinką.

Uždaviniai:

· Taikyti motyvuojančius andragoginius bei pedagoginius mokymo/si būdus bei metodus;

· Veiksmingai suteikti pagalbą specialių poreikių turintiems mokiniams bei suaugusiems, turintiems mokymosi spragų;

· Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;

· Užtikrinti produktyvaus mokymo jaunimo ugdymo skyriuje įgyvendinimą.

Metodinės veiklos tikslas – nuolatinis mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimas ir aukštos ugdymo kokybės siekimas.

Metodinio būrelio veiklos uždaviniai:

1. Skatinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, organizuojant ugdymo procesą ir jį įgyvendinant;

2. Skleisti pedagogines, andragogines ir metodines naujoves, dalytis pedagogine patirtimi, skatinti gerosios patirties sklaidą.

3. Skatinti bendruomenės narių aktyvų įsijungimą į bendrą veiklą, plėtojant bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes, stiprinant profesinio orientavimo ir informavimo paslaugas.

Metodinės veiklos kryptys:

1. Ugdymo proceso planavimas ir organizavimas atsižvelgiant į mokinių pasiekimus;

2. Tarpdalykinė intergracija, mokytojų ir mokinių kūrybiškumas pamokoje;

3. Andragoginės ir dalykinės kompetencijos tobulinimas bei taikymas ugdymo procese;

4. Saugios, sveikos bei atsakingos bendruomenės kūrimas.

5. Kryptingas profesinio orientavimo galimybių organizavimas mokykloje.

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi

Data

1.

Praėjusių mokslo metų metodinės veiklos analizavimas ir krypčių kitiems mokslo metams nustatymas.

G. Simanavičius, A. Vilkaitė

A. Šlajienė

2017/18

m. m.

pabaiga

2.

3.

4.

Susirinkimas. Mokytojų metodinio būrelio veiklos aptarimas ir veiklos plano tvirtinimas.

Mokyklos veiklos plano kūrimas.

Mokomųjų, pasirenkamųjų dalykų teminių planų, modulių, projektų, neformalaus ugdymo bei klasių vadovų veiklos programų aptarimas.

Neakivaizdinio mokymo 8s, I klasėse organizavimo aptarimas.

Europos kalbų diena

Europos judumo savaitė.

Dalykų mokytojai

L. Mickevičienė,

V. Kovienė,

D. Jasiulienė.

D. Martinkus.

Rugsėjis

5.

6.

Mokytojo dienos šventė.

Patyriminio ugdymo diena (STEAM)

A. Šlajienė,

G. Raudonienė.

G. Bugušinskienė,

E. Kaminskienė.

Spalis

7.

8.

9.

10.

11.

Suaugusiųjų Švietimo savaitė –  Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ ( lapkričio mėn. 19 – 25 d.)

· Ugdymo karjerai diena. Popietė Jaunimo darbo centre – „Renkuosi ateitį“.

· Suaugusiųjų savaitei skirtas renginys „Vakariniai šnabždesiai“.

Paskaita „Žalingi įpročiai“.

Atšvaitų tikrinimo akcija „Saugus kelias į mokyklą ir namus“.

STEAM metodinės medžiagos pristatymas pristatymas.

J. Stonienė

A. Vilkaitė,

S. Albrikienė,

A. Sirutienė,

V. Kovienė,

D. Jasiulienė,

A. Šlajienė.

A. Danupaitė.

A. Danupaitė

 

 

 

S. Baliutavičius

Lapkritis

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Žiemos sporto šakų sportinės varžybos.

Renginys, skirtas sveikai gyvensenai.

Pasidalijimas kalėdine nuotaika.

Kalėdinis mokyklos dekoravimas. Kūrybinės dirbtuvės „Pasipuoškime Kalėdoms“.

Dailės darbų ekspozicija mokykloje.

Kalėdinis rytmetys.

D. Martinkus

J. Klimienė,

J. Koncevičius

A. Sirutienė,

G. Raudonienė.

A. Sirutienė.

A. Šlajienė,

klasių vadovai.

Gruodis

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Laisvės gynėjų diena.

Pokalbis – diskusija „Infekcinių ligų prevencija (gripo, peršalimo ligų profilaktika)“.

SEMINARAS „Mokytojai Lietuvai“.

Susirinkimas.

Supažindinimas su brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo instrukcija.

ŠMM informacijos 2019 metų abiturientams ir mokytojams pateikimas.

Abiturientų supažindinimas su stojimo sąlygomis ir naujovėmis.

Praktiniai užsiėmimai „Mokomės teikti pirmąją pagalbą“.

A. Raudonaitis

A. Danupaitė

G. Piktužytė

Direktorius,

Dalykų mokytojai.

J. Stonienė.

A. Danupaitė

Sausis

24.

25.

26.

27.

28.

Lytinės tapatybės formavimosi aspektai. Asmenybės branda ir seksualumas.

Užgavėnių šventė - „Užgavėnių tradicijos ir simboliai“.

Užgavėnės Vokietijoje. Pažintinis stendas.

Lietuvos valstybės atkūrimo paminėjimo diena. Kūrybinės dirbtuvės.

Gimtosios kalbos puoselėjimo diena.

A. Danupaitė.

A. Šlajienė,

Klasių vadovai.

D. Jasiulienė

G. Piktužytė,

A. Sirutienė.

S. Albrikienė,

A. Norkienė.

Vasaris

29.

30.

31.

32.

33.

Kovo 11 -oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.

Gamtamokslinio ugdymo diena. Edukacinė išvyka į Vilniaus gyvybės mokslo centrą“

Pi diena mokykloje

Plakato kūrimas matematiko dienai.

Veiksmo savaitė be patyčių 2019

G. Piktužytė.

J. Stonienė

klasių vadovai.

E. Kaminskienė,

J. Koncevičius.

A. Sirutienė

A. Danupaitė.

Kovas

34.

35.

36.

Praktinis užsiėmimas „Ritmas aplink mus“ Telšių muzikos mokyklos mušamųjų instrumentų klasėje.

Mokomės kalbų kitaip K. Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

Skaitmeninių priemonių pagalba susipažįstame su Telšių geografija.

A. Šlajienė

L. Mickevičienė

S. Baliutavičius

Balandis

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Judėjimo sveikatos labui diena.

„Atgal į mokyklos suolą“ vokiečių k. pamoka TSM mokytojams ir visiems norintiems prisiminti vokiečių k.

Susirinkimas.

Integruotų pamokų analizė ir aptarimas. Mokomųjų, pasirenkamųjų dalykų teminių planų, modulių, projektų, NU pasiūlos aptarimas.

Priėmimo į mokyklą tvarkos aptarimas.

Pasaulinė diena be tabako.

Telšių krašto pažinimo diena. Išvyka į Telšių „Alkos“ muziejaus edukacinę programą.

D. Martinkus,

A. Danupaitė.

D. Jasiulienė

Direktorius,

dalykų mokytojai.

A.Danupaitė

A. Raudonaitis

Gegužė

43.

44.

Turizmo diena.

Susirinkimas.

Mokytojų metodinio būrelio veiklos apibendrinimas, gairės kitiems mokslo metams.

NU programų taikymo tikslingumas. Vertinimo įtakos mokinių pažangumui aptarimas. Dalykinių teminių planų struktūros svarstymas.

Klasių vadovai.

A. Šlajienė,

dalykų mokytojai.

Birželis

45.

Mokytojų, dalyvavusių kvalifikacijų kėlimo renginiuose, dalijimasis įgyta patirtimi.

Atvirų pamokų, renginių organizavimas ir aptarimas.

Mokytojai

Nuolat

46.

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo aptarimas. Mokytojų veiklos įsivertinimas. Mokytojų atestacijos vykdymas.

Mokytojai,

administracija,

atestacinė komisija

Nuolat

 

Planas patvirtintas mokytojų metodinio būrelio susirinkime 2018 08 30, Nr. 3

SUDERINTA 2018 09 03 Nr. V1 - 38

Mokytojų metodinio būrelio pirmininkė A. Šlajienė

 

 

Mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2017-2018m.

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

TELŠIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS IR JAUNIMO UGDYMO SKYRIAUS

MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS

2017 – 2018 m. m.

Telšių rajono švietimo prioritetai:

· Bendradarbiavimo ir pasitikėjimo kultūros plėtra;

· Dėmesys kiekvieno mokinio indvidualių gebėjimų ugdymui;

· Mokyklos pažanga – savitumo link.

2017 - 2018 m. m. Telšių suaugusiųjų mokyklos tikslai ir uždaviniai:

1. Tikslas - tobulinti mokyklos bendruomenės bendravimo, bendradarbiavimo ir lyderystės kultūrą.

Uždaviniai:

· Plėtoti mokytojų gerosios patirties sklaidą, kolegialaus bendradarbiavimo ir tolerantiško bendravimo kompetencijas;

· Stiprinti bendruomenės lyderystės įgūdžių formavimą ugdant bendruomenės kūrybiškumą bei saviraišką;

· Gerinti tėvų/globėjų ir mokyklos jaunimo ugdymo skyriaus bendradarbiavimą.

2. Tikslas - gerinti mokinių mokymo/si pažangą sukuriant saugią bei sveiką aplinką.

Uždaviniai:

· Taikyti motyvuojančius andragoginius bei pedagoginius mokymo/si būdus bei metodus;

· Veiksmingai suteikti pagalbą specialių poreikių turintiems mokiniams bei suaugusiems, turintiems mokymosi spragų;

· Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;

· Užtikrinti produktyvaus mokymo jaunimo ugdymo skyriuje įgyvendinimą.

Metodinės veiklos tikslas – nuolatinis mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimas ir aukštos ugdymo kokybės siekimas.

Metodinio būrelio veiklos uždaviniai:

1. Skatinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, organizuojant ugdymo procesą ir jį įgyvendinant;

2. Skleisti pedagogines, andragogines ir metodines naujoves, dalytis pedagogine patirtimi, skatinti gerosios patirties sklaidą.

3. Skatinti bendruomenės narių aktyvų įsijungimą į bendrą veiklą, plėtojant bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes, stiprinant profesinio orientavimo ir informavimo paslaugas.

Metodinės veiklos kryptys:

1. Ugdymo proceso planavimas ir organizavimas atsižvelgiant į mokinių pasiekimus;

2. Tarpdalykinė intergracija, mokytojų ir mokinių kūrybiškumas pamokoje;

3. Andragoginės ir dalykinės kompetencijos tobulinimas bei taikymas ugdymo procese;

4. Saugios, sveikos bei atsakingos bendruomenės kūrimas.

5. Kryptingas profesinio orientavimo galimybių organizavimas mokykloje.

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi

Data

1.

Praėjusių mokslo metų metodinės veiklos analizavimas ir krypčių kitiems mokslo metams nustatymas.

G. Simanavičius,

A. Šlajienė

2016/17

m. m.

pabaiga

2.

3.

Susirinkimas. Mokytojų metodinio būrelio veiklos aptarimas ir veiklos plano tvirtinimas.

Mokyklos veiklos plano kūrimas.

Mokomųjų, pasirenkamųjų dalykų teminių planų, modulių, projektų, neformalaus ugdymo bei klasių vadovų veiklos programų aptarimas.

Neakivaizdinio mokymo 7s, 8s, I klasėse organizavimo aptarimas.

Europos kalbų diena

Dalykų mokytojai

L. Mickevičienė,

V. Kovienė,

D. Jasiulienė.

Rugsėjis

4.

5.

6.

Mokytojo dienos šventė.

Menų diena mokykloje.

Pokalbis „Lėtinių neinfekcinių ligų prevencija“.

A. Šlajienė,

G. Raudonienė.

A. Šlajienė,

G. Raudonienė.

A. Danupaitė

Spalis

7.

8.

9.

10.

Suaugusiųjų Švietimo savaitė – „Mokymosi galia ir žavesys“ ( lapkričio mėn. 20 – 26 d.)

„Skaitmeninės priemonės efektyviam mokymuisi“

Telšių krašto pažinimo diena.

Profesinio orientavimo renginys Telšių teritorinės darbo biržos jaunimo centre.

Paskaita „Esu tai, ką valgau“.

L. Mickevičienė.

R. Lukauskienė

J. Stonienė,

klasių vadovai.

A. Danupaitė

Lapkritis

11.

12.

13.

Žiemos sporto šakų sportinės varžybos.

Pasidalijimas kalėdine nuotaika.

Mokyklos dekoravimas.

Dalyvavimas miesto puošime „Baltos užuolaidėlės mūsų miestui“.

Kalėdinis rytmetys.

A.Budginas

G. Raudonienė,

A. Sirutienė.

A. Šlajienė,

klasių vadovai.

Gruodis

14.

15.

16.

17.

Laisvės gynėjų diena.

Socialinė – pilietinė diena.

Susirinkimas.

Supažindinimas su brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo instrukcija.

ŠMM informacijos 2018 metų abiturientams ir mokytojams pateikimas.

Praktiniai užsiėmimai „Mokomės teikti pirmąją pagalbą“.

A. Raudonaitis

A.Raudonaitis, klasių vadovai.

Direktorius,

Dalykų mokytojai.

J. Stonienė.

A. Danupaitė

Sausis

18.

19.

20.

21.

22.

Abiturientų supažindinimas su stojimo sąlygomis ir naujovėmis.

Kūrybinės dirbtuvės „Kaukė užgavėnėms“.

Užgavėnių šventė - „Blynų diena ir kitos linksmybės...“.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio diena.

Gimtosios kalbos diena – „Tautos gyvybė kalboje“.

J. Stonienė

A.Sirutienė

A. Šlajienė,

G. Raudonienė, klasių vadovai.

G. Piktužytė,

A. Šlajienė,

Klasių vadovai

S. Albrikienė,

A. Norkienė.

Vasaris

23.

24.

25.

26.

Kovo 11 -oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.

Karjeros diena.

Veiksmo savaitė „Be patyčių“.

Išvyka į K. Praniauskaitės viešąją biblioteką, į užsienio kalbų mokymo klasę.

G. Piktužytė

J. Stonienė,

D. Martinkus.

R. Gimbutienė,

A. Danupaitė,

klasių vadovai.

L. Mickevičienė

Kovas

27.

28.

29.

30.

Praktinis sveikatingumo užsiėmimas su mankštos klubo

„Lora“ trenere Loreta Šepikiene.

Pažintinė išvyka į Klaipėdą.

Sporto šventė.

Diena be triukšmo

J. Stonienė,

A. Sirutienė

G. Raudonienė,

R. Gimbutienė.

G. Budginas,

D. Martinkus,

R. Gimbutienė.

D. Martinkus,

klasių vadovai.

Balandis

31.

32.

33.

34.

Ekskursija po Žemaitijos dvarus.

Judėjimo sveikatos labui diena.

Susirinkimas.

Integruotų pamokų analizė ir aptarimas. Mokomųjų, pasirenkamųjų dalykų teminių planų, modulių, projektų, NU pasiūlos aptarimas.

Priėmimo į mokyklą tvarkos aptarimas.

Pasaulinė diena be tabako.

A.Norkienė,

klasių vadovai.

G. Budginas,

A. Danupaitė.

Direktorius,

dalykų mokytojai.

A.Danupaitė

Gegužė

35.

36.

37.

Klasių mikroklimato tyrimas.

Turizmo diena.

Susirinkimas.

Mokytojų metodinio būrelio veiklos apibendrinimas, gairės kitiems mokslo metams.

NU programų taikymo tikslingumas. Vertinimo įtakos mokinių pažangumui aptarimas. Dalykinių teminių planų struktūros svarstymas.

Klasių vadovai.

Klasių vadovai.

A. Šlajienė,

dalykų mokytojai.

Birželis

38.

Mokytojų, dalyvavusių kvalifikacijų kėlimo renginiuose, dalijimasis įgyta patirtimi.

Atvirų pamokų, renginių organizavimas ir aptarimas.

Mokytojai

Nuolat

39.

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo aptarimas. Mokytojų veiklos įsivertinimas. Mokytojų atestacijos vykdymas.

Mokytojai,

administracija,

atestacinė komisija

Nuolat

Planas patvirtintas mokytojų metodinio būrelio susirinkime 2017 08 30, Nr. 3

SUDERINTA 2017 09 01 Nr. V1 - 41

Mokytojų metodinio būrelio pirmininkė A. Šlajienė

 

Mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2016-2017m.

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

TELŠIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS IR JAUNIMO UGDYMO SKYRIAUS

MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS

2016 – 2017 m. m.

Telšių rajono švietimo prioritetai:

· Bendradarbiavimo ir pasitikėjimo kultūros plėtra;

· Dėmesys kiekvieno mokinio indvidualių gebėjimų ugdymui;

· Mokyklos pažanga – savitumo link.

2016 - 2017 m. m. Telšių suaugusiųjų mokyklos tikslai ir uždaviniai:

1. Tikslas - tobulinti mokyklos bendruomenės bendravimo, bendradarbiavimo ir lyderystės kultūrą.

Uždaviniai:

· Plėtoti mokytojų gerosios patirties sklaidą, kolegialaus bendradarbiavimo ir tolerantiško bendravimo kompetencijas;

· Stiprinti bendruomenės lyderystės įgūdžių formavimą ugdant bendruomenės kūrybiškumą bei saviraišką;

· Gerinti tėvų/globėjų ir mokyklos jaunimo ugdymo skyriaus bendradarbiavimą.

2. Tikslas - gerinti mokinių mokymo/si pažangą sukuriant saugią bei sveiką aplinką.

Uždaviniai:

· Taikyti motyvuojančius andragoginius bei pedagoginius mokymo/si būdus bei metodus;

· Veiksmingai suteikti pagalbą specialių poreikių turintiems mokiniams bei suaugusiems, turintiems mokymosi spragų;

· Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;

· Užtikrinti produktyvaus mokymo jaunimo ugdymo skyriuje įgyvendinimą.

Metodinės veiklos tikslas – nuolatinis mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimas ir aukštos ugdymo kokybės siekimas.

Metodinio būrelio veiklos uždaviniai:

1. Skatinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, organizuojant ugdymo procesą ir jį įgyvendinant;

2. Skleisti pedagogines, andragogines ir metodines naujoves, dalytis pedagogine patirtimi, skatinti gerosios patirties sklaidą.

3. Skatinti bendruomenės narių aktyvų įsijungimą į bendrą veiklą, plėtojant bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes, stiprinant profesinio orientavimo ir informavimo paslaugas.

4. Tobulinti vertinimo ir įsivertinimo galimybes, panaudojant IQES online Lietuva virtualią aplinką.

Metodinės veiklos kryptys:

1. Ugdymo proceso planavimas ir organizavimas atsižvelgiant į mokinių pasiekimus;

2. Tarpdalykinė intergracija, mokytojų ir mokinių kūrybiškumas pamokoje;

3. Andragoginės ir dalykinės kompetencijos tobulinimas bei taikymas ugdymo procese;

4. Saugios, sveikos bei atsakingos bendruomenės kūrimas.

5. Kryptingas profesinio orientavimo galimybių organizavimas mokykloje.

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi

Data

1.

Praėjusių mokslo metų metodinės veiklos analizavimas ir krypčių kitiems mokslo metams nustatymas.

G. Simanavičius,

A. Šlajienė

2015/16

m. m.

pabaiga

2.

3.

4.

5.

Susirinkimas. Mokytojų metodinio būrelio veiklos aptarimas ir veiklos plano tvirtinimas.

Mokomųjų, pasirenkamųjų dalykų teminių planų, modulių, projektų, neformalaus ugdymo bei klasių vadovų veiklos programų aptarimas.

Neakivaizdinio mokymo 7s, 8s, Ia klasėse organizavimo aptarimas.

Protų mūšis skirtas Europos kalbų dienai.

Mokyklos veiklos plano kūrimas.

Europos judėjimo savaitė. Sporto varžybos.

Atvira pamoka „Karjeros pamoka suaugusiems“.

Dalykų mokytojai

L. Mickevičienė,

V. Kovienė,

D. Jasiulienė,

G. Budginas,

klasių vadovai.

J. Stonienė

Rugsėjis

6.

7.

8.

Mokytojo dienos šventė.

Renginys skirtas Europos sveikos mitybos dienai „Košės diena“.

Pokalbis „Lėtinių ligų (neinfekcinių) prevencija“.

Pokalbis – diskusija „Infekcinių ligų prevencija“(Gripo, peršalimo ligų profilaktika ir kt.).

A. Šlajienė,

G. Raudonienė.

A. Danupaitė,

R. Gimbutienė

A. Danupaitė,

R. Gimbutienė

Spalis

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Suaugusiųjų Švietimo savaitė – Mokymosi spalvos“ ( lapkričio mėn. 14 – 20 d.)

· Parodos atidarymas – literatūrinė popietė „Apie rudenėjančias moteris rudenį“.

· Interaktyvi integruota anglų k. – biologijos pamoka IV kl. suaugusiųjų mokiniams.

Renginys, skirtas tarptautinei nerūkymo dienai.

Tolerancijos diena.

Pasiruošimas miesto kalėdinių eglučių puošimui.

Atšvaitų tikrinimas - „Saugus kelias į mokyklą ir namus“.

A. Sirutienė,

S.Albrikienė.

J. Stonienė,

L. Mickevičienė.

A. Danupaitė,

R. Gimbutienė

R. Gimbutienė,

klasių vadovai.

G. Raudonienė,

S. Višniauskienė

A. Danupaitė,

R. Gimbutienė.

Lapkritis

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Edukacinė išvyka į Mažosios Lietuvos istorinį muziejų ir R. Kazlo koncertą „Toks koncertas“.

Pranešimas „Kūrybiškas požiūris į suaugusiųjų mokymą“.

Pasidalijimas kalėdine nuotaika.

Mokyklos dekoravimas. Dalyvavimas kalėdinių atvirukų parodoje TŠC.

Kalėdinių eglučių puošimas Telšiuose.

„Papuoškim Kalėdas“. Kūrybinės dirbtuvės mokyklos mokytojams

Kalėdinis rytmetys.

J. Stonienė

J. Stonienė

G. Raudonienė

A. Sirutienė,

G. Raudonienė

A. Sirutienė

A. Šlajienė,

klasių vadovai

Gruodis

22.

23.

24.

Laisvės gynėjų diena.

Susirinkimas.

Supažindinimas su brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo instrukcija.

ŠMM informacijos 2017 metų abiturientams ir mokytojams pateikimas.

Praktiniai užsiėmimai „Mokomės teikti pirmąją pagalbą“.

A. Raudonaitis

Direktorius

A. Danupaitė

Sausis

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Abiturientų supažindinimas su stojimo sąlygomis ir naujovėmis.

Užgavėnių šventė - „Blynų diena ir kitos linksmybės...“.

Integruotas muzikos, dailės ir technologijų projektas, skirtas Lietuvos valstybės dienai paminėti.

Vasario 16 - oji - Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

Vasario 18 d.Gimtosios kalbos diena – „Tautos gyvybė kalboje“.

Paskaita „Nevisavertė mityba ir energetinių gėrimų žala“.

J. Stonienė

A. Šlajienė,

G. Raudonienė, klasių vadovai.

A. Šlajienė,

G. Raudonienė,

D. Martinkus.

G. Piktužytė

S. Albrikienė,

A. Norkienė.

A. Danupaitė

Vasaris

31.

32.

33.

34.

35.

Integruota lietuvių kalbos ir matematikos pamoka - „Įdomioji kriptografija“.

Kovo 11 -oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.

„pi“ diena mokykloje (03 – 14)

Veiksmo savaitė „Be patyčių“.

Pranešimas „Produktyvaus mokymo jaunimo ugdymo skyriuje privalumai ir trūkumai“.

A. Norkienė,

E. Kaminskienė.

G. Piktužytė

E. Kaminskienė,

G. Bugušinskienė,

J. Koncevičius.

R. Gimbutienė,

klasių vadovai.

J.Koncevičius,

J. Klimienė.

Kovas

36.

37.

38.

Sporto šventė.

Diena be triukšmo.

Edukacinė išvyka į Kauną.

G. Budginas

R. Gimbutienė

R. Gimbutienė,

klasių vadovai.

Balandis

39.

Susirinkimas.

Integruotų pamokų analizė ir aptarimas. Mokomųjų, pasirenkamųjų dalykų teminių planų, modulių, projektų, NU pasiūlos aptarimas.

Priėmimo į mokyklą tvarkos aptarimas.

Direktorius,

būrelio nariai

A.Vilkaitė

Gegužė

40.

Susirinkimas.

Mokytojų metodinio būrelio veiklos apibendrinimas, gairės kitiems mokslo metams.

NU programų taikymo tikslingumas. Vertinimo įtakos mokinių pažangumui aptarimas. Dalykinių teminių planų struktūros svarstymas.

A. Šlajienė,

būrelio nariai

Birželis

41.

Mokytojų, dalyvavusių kvalifikacijų kėlimo renginiuose, dalijimasis įgyta patirtimi.

Atvirų pamokų, renginių organizavimas ir aptarimas.

Mokytojai

Nuolat

42.

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo aptarimas. Mokytojų veiklos įsivertinimas. Mokytojų atestacijos vykdymas.

Mokytojai,

administracija,

atestacinė komisija

Nuolat

Planas patvirtintas mokytojų metodinio būrelio susirinkime 2016 08 29, Nr. 4

SUDERINTA 2016 09 01 Nr. V1 - 41

Mokytojų metodinio būrelio pirmininkė A. Šlajienė