Asmens duomenų tvarkymas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

1. Telšių suaugusiųjų mokyklos Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reguliuoja fizinių asmenų (toliau — Duomenų subjektas) asmens duomenų tvarkymo tikslus, nustato Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką, įtvirtina organizacines, technines ir fizines duomenų apsaugos priemones, reguliuoja asmens duomenų tvarkytojo pasitelkimo atvejus ir kitus pagrindinius asmens duomenų apsaugos klausimus.

2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau — ADTAĮ) bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu ir apsauga.

3. Šios Taisyklės taikomos automatiniu ir neautomatiniu būdu tvarkant Telšių suaugusiųjų mokyklos darbuotojų, įstaigoje praktiką atliekančių asmenų, kandidatų į darbuotojus asmens duomenis. Mokinių ir jų tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) asmens duomenų tvarkymo atveju, šios Taisyklės taikomos kartu su Telšių suaugusiųjų mokyklos Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. Šios Taisyklės taip pat nustato Telšių suaugusiųjų mokyklos darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę tvarkant asmens duomenis.

4. Šių Taisyklių reikalavimai privalomi visiems Telšių suaugusiųjų mokyklos darbuotojams (toliau - Darbuotojai), kurie tvarko Telšių suaugusiųjų mokyklos esančius asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino.


Visą dokumentą skaitykite čią...

 

 

MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

1. Telšių suaugusiųjų mokyklos Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mokinių asmens duomenų tvarkymo ir duomenų apsaugos reikalavimus, tvarkymo tikslus ir apimtį, mokinių ir jų tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) teises ir reguliuoja kitus klausimus, susijusius su mokinių asmens duomenų tvarkymu.

2. Mokinių asmens duomenų tvarkymas atliekamas ir vaizdo duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais.

3. Šių Taisyklių reikalavimai privalomi visiems Telšių suaugusiųjų mokyklos darbuotojams (toliau - Darbuotojai), kurie tvarko Telšių suaugusiųjų mokyklos esančius asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino. Mokyklos darbuotojai supažindinami su jomis pasirašytinai.

4. Mokinių ir jų tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) asmens duomenų tvarkymo atveju, šios Taisyklės taikomos kartu su Telšių suaugusiųjų mokyklos Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

 

Visą dokumentą skaitykite čią...