Ugdymo planas

Ugdymo planas (jaunimo skyrius)

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

PATVIRTINTA

Telšių suaugusiųjų mokyklos direktoriaus

2016-09-01 Įsk. Nr. V1-41

TELŠIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS

JAUNIMO UGDYMO SKYRIAUS

2016-2017 M.M.

UGDYMO PLANAS

2016/2017 m.m.

I. UGDYMO PLANO RENGIMAS

1. Mokyklos ugdymo planas rengtas mokyklos direktoriaus 2016-05-30 įsakymu Nr. V1-33„Dėl darbo grupės sudarymo mokyklos ugdymo plano rengimui 2016-2017 m.m.“ sudaryta darbo grupė. Mokyklos ugdymo planas rengiamas vieneriems mokslo metams.

2. Mokyklos ugdymo planas sudarytas vadovaujantis LR ŠMM 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V- 457 „Dėl 2015–2016 ir 2016–2017 m. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“.

II. MOKYKLOS UGDYMO PLANO KOREGAVIMAS

3. Mokyklos ugdymo planas koreguojamas direktoriaus įsakymu mokslo metų eigoje:

3.1. dėl ekstremalios padėties, kilus pavojui mokinių sveikatai ar gyvybei;

3.2. dėl mokymo lėšų pasikeitimo;

3.3. dėl objektyvių priežasčių.

III. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ

4. Ugdymo organizavimas

4.1. 2016-2017 mokslo metai:

2016–2017 mokslo metai

Klasės

7

(jaunimo klasės)

8

(jaunimo klasės)

9

(jaunimo klasės)

10

(jaunimo klasės)

Mokslo metų pradžia/Ugdymo proceso pradžia

09-01

Pusmečių trukmė

1-asis 09-01–01-20

2-asis 01-23–06-02

Rudens atostogos

10-31–11-04

Žiemos (Kalėdų) atostogos

12-27–01-06

Žiemos atostogos

02-17

Pavasario (Velykų) atostogos

04-10–04-14

Ugdymo proceso

pabaiga

06-02

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

34

Vasaros atostogos

06-05–08-31*

Pastabos:

* mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

5. Ugdymo(si) procesas pagal pagrindinio ugdymo programą skirstomas pusmečiais.

6. Pažintinei ir kultūrinei veiklai per mokslo metus skiriama 10 mokymosi dienų.

Veikla organizuojama sekančiai:

2016-09-16 – Europos judėjimo savaitė;

2016-10-21 – pažintinė kelionė į „ Mini Zoo“;

2016-11-25 – išvyka į Šiaulius ( Pasulinė AIDS diena);

2017-01-25 – žiemos sporto šakų sportinės varžybos;

2017-03-20 – Žemės diena ( išvyka į Buities muziejų);

2017-04-17 - profesijų diena;

2017-05-03 – menų diena;

2017-05-31 – sporto šventė;

2017-06-01 – karjeros diena;

2017-06-02 – mokslo metų pabaigos šventė.

7. Mokyklos dirba penkias dienas per savaitę. Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai į mokyklą gali neiti 7–10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

IV. MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS FORMUOJANT IR ĮGYVENDINANT UGDYMO TURINĮ

8. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas atrenkant ir pritaikant ugdymo turinį pagal mokyklos tikslus, konkrečius mokinių ugdymo(si) poreikius.

9. Formuojant mokyklos ugdymo turinį remiamasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, pasiekimų tyrimų, mokyklos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis.

10. Nustatomi šie ugdymo turinio planavimo principai ir laikotarpiai:

10.1. ilgalaikiai pagrindinio ugdymo dalykų planai rengiami mokslo metams ;

10.2. ilgalaikiai pamokų planai aptariami mokytojų metodinėje taryboje iki spalio 1 dienos;

10.3. kiekvienoje pamokoje išsikelia įgyvendinamą mokymosi uždavinį;

10.4. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių sritys integruojamos į mokomąjį dalyką;

10.5. rengia dalykų integruoto ugdymo planus, pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių, neformaliojo vaikų švietimo programas. Juos tvirtina mokyklos direktorius.

10.6. derina formalųjį ir neformalųjį vaikų švietimą, organizuojant netradicines pamokas, išvykas, socialinę –pilietinę veiklą.

11. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis pagrindinio ugdymo bendrosiose programose apibrėžtais mokinių pasiekimais, Bendraisiais ugdymo planais mokymosi pagal formaliojo švietimo programas, formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2012-06-28 įsakymu Nr. V -1049 ir mokykloje priimtais susitarimais: 12. Mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo principai ir būdai siejami su mokyklos ir vietos bendruomenės poreikiais.

13. Mokykloje vykdomoms ugdymo programoms ir mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti rengiamas mokyklos ugdymo planas grindžiamas demokratiškumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais, įtraukiant mokytojus, mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus), vietos bendruomenę.

14. Mokykla bendradarbiauja su Telšių rajono savivaldybės švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriumi, Telšių švietimo centru, Respublikos jaunimo ir rajono bendrojo lavinimo mokyklomis, VŠĮ „Telšių profesiniu rengimo centru“, Telšių vaikų globos namais, Telšių darbo birža, Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Telšių skyriumi, Telšių rajono policijos komisariatu, taip siekiant užtikrinti įgyvendinamų ugdymo programų tęstinumą, nuoseklumą, nustatytą Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 46-1526) pakeitimo 2014-05-26 Nr. V-466, perimamumą ir didinti mokinių galimybes rinktis dalykus ar jų modulius ne tik savo, bet ir kitose mokyklose.

15. Mokyklos ugdymo plano projektas derinamas su mokyklos taryba.

16. Mokyklos ugdymo planą mokyklos vadovas tvirtina rugsėjo 1 d.

V. MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS

17. Kiekvienam vaikui, ugdomam jaunimo skyriuje, sudaromas individualus ugdymo planas, atsižvelgiant į ugdymo tikslus, jo turimą patirtį, polinkius, mokymosi poreikius ir į reikiamos mokymosi pagalbos suteikimą. Jame numatomi mokinio siekiai, atskiro dalyko pasiekimų gerinimas, mokinio prisiimti įsipareigojimai orientuoti į mokymosi pasiekimų gerinimą: papildomų ar tikslinių užduočių atlikimą, darbą su kitokiomis mokymo priemonėmis ar kitokiais mokymosi metodais.

18. Mokinio individualus ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir jaunimo ugdymo skyriaus vedėju, socialiniu pedagogu:

18.1. kartu su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria mokinių daromą pažangą, mokymosi pasiekimus ir numato būdus gerinti mokinio ugdymo(si) pasiekimus, prireikus koreguoja mokinio individualų ugdymo planą.

19. Mokinio individualūs planai rengiami:

19.1. mokytojai individualius ugdymo planus mokiniams parengia iki rugsėjo 15 d.;

19.2. naujai atvykusiems nuo rugsėjo 1 d. ir pradedantiems naują dalyką mokiniams, parengia iki lapkričio 4 d.;

19.3. mokiniams, atvykusiems mokslo metų eigoje, individualus planas parengiamas praėjus dviejų mėnesių adaptaciniam laikotarpiui.

VI. SVEIKATA IR GEROVĖ MOKYKLOJE

20. Mokykla, įgyvendina pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas:

20.1. vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011. Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma);

20.2. sudaro sąlygas mokiniui mokytis psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, laiku pastebint ir nedelsiant sustabdant patyčių ir smurto apraiškas, užtikrinant higienos reikalavimų neviršijantį mokymosi krūvį;

20.3. numato galimybes mokiniui ugdytis bendrąsias kompetencijas, aktyviai veikti, tyrinėti, bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose veiklose ir fizinėse bei virtualiose aplinkose, dalį formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklų organizuoja už mokyklos ribų (gamtoje, muziejuose, įvairiose įstaigose ir pan.);

20.4. produktyviojo mokymosi klasės mokiniams sudaromos sąlygos mokytis praktinio mokymosi vietose (sudaromos trišalės sutartys).

21. Į ugdymo turinį integruoja Sveikatos ugdymo bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 „Dėl Sveikatos ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“. (Pagrindiniame ugdyme integruojama į biologijos, kūno kultūros, tikybos, etikos dalykų ilgalaikius planus).

22. Organizuoja kryptingus sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir stiprinimo renginius, numatytus mokyklos veiklos programoje.

23. Ugdymo(si) aplinką kuria, vadovaujantis Higienos norma, ugdymo programų aprašais.

VII. MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS

24. Mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus ir pasiekti kuo aukštesnius pasiekimus.

25. Įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą, direktoriaus įsakymu 2016 rugsėjo 1 d. paskiriamas asmuo, atsakingas už mokymosi pasiekimų gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą.

26. Mokymosi procesas mokykloje stebimas ir vertinamas, mokinių pažanga ir pasiekimai fiksuojami remiantis Suaugusiųjų mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo/gerinimo sistema, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2015-04-17 įsakymu Nr. V1-43.

27. Mokymosi pagalba teikiama, atsižvelgiant į mokančio mokytojo ar švietimo pagalbos specialisto rekomendacijas, kai jo pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos.

28. Mokymosi pagalbą teikiama:

28.1. pamokoje kaip grįžtamasis ryšys, pritaikant tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt.;

28.2. skirti trumpalaikes individualias konsultacijas pagal mokymosi pagalbos poreikį (esant lėšų).

29. Mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti, pagrindinio ugdymo programoje naudojamos (esant lėšų):

29.1. pamokoms-konsultacijoms, kurios skirtos mokymosi pagalbai teikti;

29.2. dalyko papildomoms pamokoms.

VIII. MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS

30. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) kas mėnesį (individualiai pagal poreikį) informuojami apie mokykloje organizuojamą ugdymo procesą, mokymosi pasiekimus, mokymo(si) pagalbos teikimą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir mokyklos nustatyta tvarka. „Tėvų (globėjų, rūpintojų) bendravimo ir bendradarbiavimo tvarka“. Mokyklos direktoriaus 2007-12-29 įsakymas Nr. V-39.

31. Mokykla užtikrina abipusį ir savalaikį grįžtamosios informacijos apie mokinių mokymąsi perdavimą tarp mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų). Mokyklos direktoriaus 2012-05-15 įsakymas Nr. V1-53.

32. Mokykla konsultuoja mokinių tėvus apie tinkamos mokiniams edukacinės aplinkos sukūrimą, vaikų motyvavimą mokytis bei tėvų pagalbą mokantis namie. Konsultacijos numatytos 2016-2017 m. m. socialinio pedagogo ir klasės vadovų veiklos planuose.

IX. UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS

33. Skyrius, siekdamas mažinti mokymosi krūvius , žmogaus saugos ugdymas 7-8 kl. integruojamas į ikiprofesinį ugdymą (ne mažiau 12 val. per m. m.); . 9 ir 10 kl. integruojamas į ikiprofesinį ugdymą (ne mažiau 6 val. per m. m.).

34. Mokinių kompiuteriniams įgūdžiams formuoti, komunikaciniams gebėjimams ugdyti skyriuje integruojama kai kuros kelių dalykų temos:

34.1. informacinių technologijų - matematikos 7 klasėje, informacinių technologijų – lietuvių kalbos 7/8 klasėje;

34.2. lietuvių k. – istorijos 9 klasėje, lietuvių k. – istorijos 10 klasėje, lietuvių k.- dailės 10 klasėje; 34.3. anglų k. – rusų k. ir IT 7/8, 9, 10 klasėse;

34.4. dailės – istorijos 7/8 klasėje, dailės-geografijos 7/8 klasėje;

35. Keičiama 33,3% biologijos 9 kl., geografijos 9 kl. bei 25 % fizikos 10 kl., chemijos 10 kl., pagrindinio ugdymo bendrųjų programų dalykų turinio, laiką skiriant ikiprofesinio ugdymo dalyko programai.

36. Iki 10 procentų dalykui skirtų pamokų organizuoti kitokia forma: projektine ar kitokia mokiniams patrauklia veikla. Mokyklos metodinėje taryboje (2016-08-31 posėdis Nr.1). Aptarta kokiomis konkrečiomis dienomis per mokslo metus bus mokomasi ne pamokų forma.

37. Į skyriaus ugdymo turinį integruojama:

37.1 Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494 (Žin., 2006, Nr. 33-1197); Programa integruojama į biologiją, chemiją ( ne mažiau 6 temų per mokslo metus).

37.2. Sveikatos ugdymas. Skyrius, organizuodamas sveikatos ugdymą, vadovaujasi Sveikatos ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 (Žin., 2012, Nr. 105-5347); Programa integruojama į biologiją, chemiją ( ne mažiau 6 temų per mokslo metus).

37.3. Ugdymas karjerai. Skyrius, organizuodamas ugdymą karjerai, vadovaujasi Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 (Žin., 2012, Nr. 82-4284); Programa integruojama į ikiprofesinį ugdymą ( ne mažiau 6 temų per mokslo metus).

37.4. Etninės kultūros ugdymas. Skyrius, organizuodamas etninės kultūros ugdymą, vadovaujasi Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 (Žin., 2012, Nr. 46-2252); Programa integruojama į istoriją ir pilietiškumo pagrindus ( ne mažiau 6 temų per mokslo metus).

38. Dienyne integruojamųjų pamokų apskaita nurodoma:

38.1. integruojamą temą dalykui skirtame apskaitos puslapyje, jei integruojamoji programa integruojama į dalyko turinį;

38.2. jei integruojamas kelių dalykų turinys ir pamokoje dirba keli mokytojai, integruojamų dalykų pamokų turinį dienyne įrašo tų dalykų apskaitai skirtuose puslapiuose.

39. Mokykla metodinėje taryboje analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas ugdymo turinio integravimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų rezultatų, ir priima sprendimus dėl tolesnio turinio integravimo tikslingumo.

X. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

40. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas yra mokyklos ugdymo turinio dalis ir dera su keliamais ugdymo tikslais ir ugdymo proceso organizavimu. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi bendrosiomis programomis. Mokinio pažanga ir pasiekimai nuolat aptariami su mokiniu;

40.1. produktyviojo mokymosi mokytojas, bendradarbiaudamas su praktinio mokymosi vadovais, koordinuoja mokinių pažangos ir mokymosi pasiekimų vertinimą. Mokinio mokymosi pasiekimus ir pažangą aprašo mokinio individualiame plane.

41. Ugdymo procese vyrauja mokytis padedantis vertinimas formuojamasis vertinimas, kuris rodo, ką konkrečiai mokiniai geba, yra pasiekę ir ką dar turi pasiekti ar tobulinti, mokiniai mokomi vertinti kitus ir patys įsivertinti.

42. Mokinių pasiekimų patikrinimas diagnostikos tikslais mokykloje vykdomas: mokiniai atlieka kontrolinius darbus ar kitas apibendrinamąsias užduotis, kurios rodo tam tikro laikotarpio pasiekimus, yra įvertinamos sutartine forma (pažymiais ir kaupiamaisiais balais).

43. Besimokančių mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal bendrosiose programose aprašytus pasiekimus taikant 10 balų vertinimo sistemą, išskyrus etiką, kuri vertinama „įskaityta“, „neįskaityta“.

44.Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos vadovo įsakymą.

XI. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS

45. Mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programą yra ne daugiau kaip 7 pamokos per dieną.

46. Penktadienį organizuojama mažiau pamokų (penkios pamokos) nei kitomis savaitės dienomis.

47. Mokykloje vykdoma mokinių mokymosi krūvio ir skiriamų darbų stebėsena:

47.1. organizuojamas mokytojų bendradarbiavimas, skatinamas ugdymo turinio integravimas, sprendžiami mokinių mokymosi krūvio optimizavimo klausimai;

47.2. užtikrinama, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokinius informuojama ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai neskiriami po ligos, atostogų ar šventinių dienų.

48. Mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programą, skiriamas minimalus pamokų skaičius, nurodytas bendrųjų ugdymo planų 123 ir 124 punktuose.

XII. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE

49. Atsižvelgiant į neformaliojo švietimo ypatumus, veikla jaunimo ugdymo skyriuje organizuojama:

49.1. technologijų kabinetuose, bibliotekoje ir kitose aplinkose, kurios padeda įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo tikslus;

49.2. neformaliojo vaikų švietimo veiklai įgyvendinti skiriamos valandos, atsižvelgus į veiklos pobūdį, periodiškumą, trukmę. Valandos nustatomos mokslo metams.

50. Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančiųjų mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir atsižvelgusi į juos siūlo neformaliojo švietimo programas.

51. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos atsižvelgus į bendruosius iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, tvirtinamus švietimo ir mokslo ministro.

52. Neformaliojo vaikų švietimo veiklai jaunimo ugdymo skyriuje įgyvendinti skiriama 4 valandos.

53. Neformaliojo vaikų švietimo grupėje yra ne mažiau kaip 8 mokiniai.

54. Neformaliojo vaikų švietimo programos pradedamos vykdyti 2015 m. rugsėjo 7 d.

55. Neformaliojo švietimo veikla vykdoma pagal tvarkaraštį, pildomas neformaliojo ugdymo e-dienynas.

Neformaliojo vaikų švietimo lentelė

Eil.Nr.

Programos pavadinimas

Valandų skaičius

Dėstantis mokytojas

1.

Muzikos studija

3

A.Šlajienė

2.

Taikomoji vizualinė raiška

1

G.Raudonienė

XIII. MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE

56. Mokinių mokymasis namie organizuojamas vadovaujantis mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 (Žin., 2012, Nr. 114-5788), ir Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.

57. Mokiniai namie mokomi savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu. Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgusi į gydytojo konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą.

58. Namie mokomam mokiniui savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu skiriama: 7–8 klasėse – 13 pamokų, 9–10 klasėse – 15 pamokų. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje.

59. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu mokinys nesimoko menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio individualiame ugdymo plane prie mokinio nesimokomų dalykų įrašoma „atleista“. Dalis pamokų, gydytojo leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą.

XIV. UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE

60. Mokykla, planuodama mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimą, numatė, kurių dalykų pamokas jungtinėje klasėje organizuoja visiems klasės mokiniams vienu metu, o kuriais atvejais – atskirai. Mokykla stebi ir analizuoja klasėse mokinių daromą pažangą ir nepasiteisinus numatytam pamokų organizavimui jį motyvuotai keičia.

61. Jungtinei klasei, kurioje mokosi 7–8 klasių mokiniai skiriamos 34 pamokos. Jungtinei klasei skiriama 1 neformaliojo švietimo pamoka.

XV. LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS

62. Mokykla, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programą, nustato laikinosios grupės dydį pagal skirtas mokymo lėšas. Mokinių skaičius grupėje ne mažiau 5.

63. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė dalijama į grupes:

63.1. ikiprofesinio ugdymo programoms įgyvendinti 9 ir 10 klasėse.

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

JAUNIMO UGDYMO SKYRIUJE

I.PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS

64. Jaunimo ugdymo skyrius ( toliau skyrius), vykdydamas pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, produktyviojo mokymosi organizavimo tvarkos aprašu, pagrindinio ugdymo programos aprašu patvirtintu švietimo ir mokslo ministro:

64.1. vykdant produktyvųjį mokymąsi vadovaujamasi LR ŠMM 2015m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-680 „Dėl produktyviojo mokymosi organizavimo tvarkos aprašu“;

64.2. mokiniai mokykloje mokosi 18val., o praktinio mokymosi vietoje 13 val., išlaikant Bendruosiuose ugdymo planuose numatytą minimalų pamokų skaičių ( 1,2,3 priedas);

64.3. produktyviojo mokymosi klasės mokiniai 3 (tris) dienas per savaitę mokosi mokykloje, 2 (dvi) dienas- praktinio mokymosi vietose. Klasėje dirba 2 (du) mokytojai;

64.4. praktinio mokymosi vietose ugdymas prasideda spalio 1d., pasirašius trišales sutartis.

65. Socialinė-pilietinė veikla pagrindinio ugdymo programoje privaloma, siejama su pilietiškumo ugdymu, mokyklos bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos programomis. Socialinė-pilietinė veikla skirta ugdyti praktinius piliečio gebėjimus. Mokinys gali pasirinkti ir savarankiškai atlikti socialinę-pilietinę veiklą. Per mokslo metus 7-8 klasei skiriamos 15 pamokų (valandų), 9-10 klasei – 20 pamokų (valandų). Tai mokinio pasirinkta ar mokyklos rekomenduojama veikla. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama dienyne.

Ugdymo diferencijavimas

66. Diferencijuojant ugdymą atsižvelgiama į mokinio mokymosi poreikius, ugdymo turinio pasirinkimą, keliamus mokymosi tikslus, motyvaciją.

67. Diferencijavimas taikomas mokinių grupei:

67.1. pasiekimų skirtumams mažinti.

68. Mokykla metodinėje taryboje analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų pasiekimų, ir priima sprendimus dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo.

Dalykų mokymo intensyvinimas

69. Per dieną ikiprofesinio ugdymo, lietuvių kalbos, užsienio kalbų, matematikos, kūno kultūros dalykų ugdymui skiriama ne viena, o dvi viena po kitos organizuojamos pamokos.

II. UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS

70. Mokykloje užtikrinamas lietuvių kalbos ugdymas per visų dalykų pamokas:

70.1. mokytojai naudoja užduotis skaitymo gebėjimams ir lietuvių kalbai ugdyti;

70.2. mokytojai skatina mokinius savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu;

70.3. tikrindami visų mokomųjų dalykų rašto darbus, mokytojai taiso gramatines klaidas (mokytojų tarybos posėdis 2015-06-12 Nr. ).

71. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (tikybos ar etikos) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats. Siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą renkasi dvejiems metams (7–8, 9–10 klasėms).

72. Užsienio kalbos:

72.1. pirmoji užsienio kalba 7–10 klasėse orientuota į B1 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;

72.2. užsienio kalba mokoma pagal kalbos mokėjimo lygį, kurį mokytojai nustato pasirinktais kalbų mokėjimo lygio nustatymo testais;

72.3. 10 klasėje organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų patikrinimas naudojantis centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą „KELTAS“);

72.4. antrosios užsienio kalbos bendroji programa 7–10 klasėse orientuota į A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

73. Matematika:

73.1. Mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti naudojamos Nacionalinio egzaminų centro parengtos matematinio raštingumo užduotys.

73.2. Naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės mokomosios priemonės.

74. Informacinės technologijos:

74.1. 7–8 klasėse skiriamos 35 dalyko pamokos. 7 klasėje pirmą pusmetį pamokos skiriamos informacinių technologijų bendrosios programos kursui (apie 50 procentų metinių pamokų), o antrą pusmetį informacinių technologijų mokyti integruotai su matematika (kiti 50 procentų pamokų), integravus informacines technologijas į numatyto dalyko pamokas. 8 klasėje – atvirkščiai: pirmą pusmetį informacinių technologijų mokyti integruotai su lietuvių kalba (apie 50 procentų metinių pamokų), o antrą pusmetį pamokas skirti informacinių technologijų bendrosios programos kursui (kiti 50 procentų pamokų);

74.2. 9–10 klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir trys pasirenkamieji moduliai: tinklalapių kūrimo pradmenų, kompiuterinės leidybos ir programavimo pagrindų moduliai. Modulį renkasi mokinys, savo pasirinkimą įformina prašymu.

75. Gamtamokslinis ugdymas:

75.1. gamtos mokslų mokymasis grindžiamas realiais ir virtualiais gamtamoksliniais gamtos reiškinių, procesų, objektų tyrimais. Gamtamoksliniai tyrimai atliekami stebint, analizuojant, eksperimentuojant, modeliuojant ar vykdant kitas praktines veiklas. Skatinamas mokinių bendradarbiavimas ir komandinis darbas;

75.2. atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi turimomis mokyklinėmis priemonėmis, lengvai buityje ir gamtoje randamomis ir pasigaminamomis priemonėmis, virtualiąja laboratorija, edukacinėmis erdvėmis ir mokymosi ištekliais už mokyklos ribų;

75.3. dvi gamtos mokslų pamokos, esant reikalui, organizuojamos viena po kitos, sudarant galimybes atlikti ilgiau trunkančius darbus ar projektus.

76. Technologijos:

76.1. mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (7–klasėje), mokomi proporcingai paskirstant laiką tarp: mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų;

76.2. ikiprofesinio ugdymo dalyko programa, skirta į praktinę veiklą orientuotam ugdymui, padeda mokiniui didinti mokymosi motyvaciją, aktyviai susipažinti su profesijomis ir ugdyti bendrąsias kompetencijas. Ikiprofesinio ugdymo dalyko programą rengia mokyklos mokytojai;

76.3. ikiprofesinio ugdymo dalykas įvedamas nuo 8 klasės. Ikiprofesinio ugdymo programą sudaro privalomas įvadinis (iki 17 valandų) modulis ir pasirenkamieji savarankiški arba tęstiniai moduliai. Įvadinis modulis skirtas supažindinti mokinius su Lietuvos ūkio šakomis, joms priklausančiomis profesijomis, su mokykloje įgyvendinama ikiprofesinio ugdymo programa ir galimybe rinktis modulius;

76.4. mokiniams siūloma rinktis medžio apdirbimo, staliaus, namų ekonomės, gaminio dizaino modulius;

76.5. ikiprofesinio ugdymo procesas organizuojamas taip, kad mokinys galėtų per visą dalyko programos mokymosi laiką pasirinkti kuo daugiau ir įvairesnių modulių.

77. Mokykla ikiprofesinio ugdymo programą įgyvendina:

77.1 Ikiprofesinio ugdymo dalyko programa, skirta į praktinę veiklą orientuotam ugdymui, padeda mokiniui didinti mokymosi motyvaciją, aktyviai susipažinti su profesijomis ir ugdyti bendrąsias kompetencijas. Ikiprofesinio ugdymo dalyko programą rengia mokyklos mokytojai.

77.2. 8 klasėje skiriama 3 valandos, 9–10 klasėse – po 4 valandas.

77.3. žmogaus saugos dalyko programa integruojama į ikiprofesinį ugdymą 8-10 klasėse.

78. Socialinis ugdymas:

78.1. Mokyti integruotai istorijos ir pilietiškumo pagrindų, laisvės kovų istorijai skiriant ne mažiau kaip 18 pamokų;

78.2. dalis istorijos ir geografijos pamokų organizuojamos netradicinėse aplinkose (muziejuose, lankytinose istorinėse vietose), naudojantis virtualiosiomis mokymosi aplinkomis;

78.3. į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruoti:

78.3.1. Lietuvos ir pasaulio realijas;

78.3.2. nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temas: nacionalinio saugumo samprata ir sistema Lietuvos Respublikoje; rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos gynybos politika; informaciniai ir kibernetiniai karai: tikslai, metodai, instrumentai; Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija sričių teisės aktai.

79. Kūno kultūra:

79.1. kūno kultūrai skiriama 2 valandos per savaitę;

79.2. organizuojant kūno kultūros pamokas patalpose atsižvelgiama į higienos normų reikalavimus;

79.3 specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaromos fizinio aktyvumo rinkimosi galimybes. Mokiniai gali rinktis vieną iš siūlomų fizinio aktyvumo formų:

79.3.1. mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgus į savijautą;

79.3.2. mokykla mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, siūlo veiklą: stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, mokymąsi kompiuterių klasėje.

80. Meninis ugdymas:

80.1. meninio ugdymo sritį sudaro privalomieji dailės, muzikos dalykai.

81. Pagrindinio ugdymo programos grupinio mokymosi formos kasdienio mokymo proceso organizavimo būdu skiriamas pamokų skaičius 2016–2017 mokslo metams:

7-8 klasių ugdymo plano lentelė

Klasė

7

8

7/8

Iš viso

Mokinių skaičius

2

4

6

6

Dorinis ugdymas

Tikyba

Etika

1

1

Lietuvių kalba

5

5

Užsienio kalba (1-oji) anglų

3

3

Užsienio kalba (2-oji) rusų k.

2

2

Matematika

4

4

Informacinės technologijos

1

1

Biologija

1

1

2

Chemija

1

1

Fizika

1

1

2

Istorija

2

2

Geografija

2

2

Dailė

1

1

Muzika

1

1

Technologijos

2 N

2 N

Ikiprofesinis mokymas

3

3

Kūno kultūra

2

2

Žmogaus sauga

0,5*N

0,5*N

Valandos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti

Pamokų skaičius mokiniui

4

5

25

Tarifikuojamų pamokų skaičius:

2

5

25

32

Neformalusis ugdymas:

Muzikos studija

1

1

Iš viso tarifikuota valandų su neformaliuoju ugdymu

2

5

28

33

N – netarifikuojama, jungiama su 8 kl. (ikiprofesiniu mokymu).

* - pamoka integruojama į ikiprofesinį mokymą.

9 -10 klasių ugdymo plano lentelė

Klasė

9A

Pokytis

9B

Pokytis

10A

Pokytis

10B

PM

Iš viso 9-10

Moksleivių skaičius

10

11

12

9

42

Dorinis ugdymas

Tikyba

Etika

1

1

1

1

4

Lietuvių kalba

4

4

4

5

17

Užsienio kalba (1-oji)

anglų k.

3

3

3

3

12

Užsienio kalba (2-oji)

rusų k.

2

2

2

2

8

Matematika

3

3

4

4

14

Biologija

1

-1

33,3%

1

-1

33,3%

1

1

4

Fizika

2

2

1

-1

25%

2

7

Chemija

2

2

1

-1

25%

2

7

Istorija

2

2

2

2

8

Informacinės technologijos

1 grupė

1

1

1

1

4

Geografija

1

-1

33,3%

1

-1

33,3%

1

1

4

Ekonomika ir verslumas

1*

1*

1*

3**

Pilietiškumo pagrindai

1*

1*

1

1

2+2**

Dailė

1

1

1

1

4

Muzika

1

1

1

1

4

Technologijos

1,5

1.5

Ikiprofesinis mokymas

1 grupė Staliaus programa

4

+1

4

+1

4

+1

12

2 grupė Namų ekonomės programa

4**

+1

4**

+1

4**

+1

12

Kūno kultūra

2

2

2

2

8

Žmogaus sauga

0,25*N

0,25*N

0,5*N

0,5

1*+0,5

Valandos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti

Ikiprofesinis ugdymas

4. Gaminio dizainas

5.Praktinis profesijų pažinimas

1

+1

1

+1

1

+1

3

Pamokų skaičius mokiniui

31

+1

31

+1

31

+1

31

124

Tarifikuojamų pamokų skaičius:

35

+1

35

+1

35

+1

31

136

Neformalusis ugdymas:

Taikomoji vizualinė raiška

1

1

Muzikos studija

2

2

Iš viso tarifikuota valandų su neformaliuoju ugdymu

35

+1

35

+1

38

+1

31

139

* - integruota pamoka

ekonomika ir verslumas 9kl. integruojama į geografiją,

pilietiškumo pgarindai 9 kl. integruojama į istoriją,

žmogaus sauga 9-10 kl. integruojama į ikiprofesinį mokymą.

**- valandos skirtos klasių dalijimui į grupes.

III. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS

84. Mokykla sudaro sąlygas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, lavintis ir mokytis pagal gebėjimus ir galias, teikia pagalbą ir paslaugas, kurios padeda didinti ugdymosi veiksmingumą, įveikti ugdymosi sunkumus ir plėtoti mokinio gebėjimus, vadovaudamasi LR Švietimo ir mokslo ministro 2011-09-30 įsakymu Nr. V-1795 „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

85. Organizuodama mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, mokykla atsižvelgia į:

85.1. formaliojo švietimo programą;

85.2. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;

85.3. specialiojo ugdymo ir švietimo pagalbos reikmę, švietimo pagalbos specialistų, mokyklos vaiko gerovės komisijos, pedagoginių psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas;

85.4. mokyklos galimybes (socialinio pedagogo pagalba).

86. Vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos siūlymu, tėvų (globėjų, rūpintojų) pritarimu mokiniui, turinčiam vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas pritaikomas:

86.1. mokinys, turintis intelekto sutrikimų, mokosi vienos užsienio kalbos;

86.2. mokiniui, turinčiam intelekto sutrikimą, vietoje antrosios užsienio kalbos didinamas pamokų skaičius meniniam ugdymui (dailei).

87. Mokiniui, turinčiam intelekto sutrikimą, ugdymo planas koreguojamas vadovaujantis BUP 141.1 punktu.

88. mokinys, atleistas nuo dalyko mokymosi, laikomas baigusiu pagrindinio ugdymo programą, jei kitų ugdymo plano dalykų įvertinimai yra patenkinami.

IV. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,

PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

89. Mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 68-78 punktų nuostatomis:

89.1 Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo specialiąsias programas, pažanga ir pasiekimai vertinami pagal bendrosiose programose aprašytus pasiekimus taikant 10 balų vertinimo sistemą.

89.2. SUP mokiniai yra vertinami sutartine forma- pažymiais ir kaupiamaisiais balais.

89.3. SUP poreikių mokiniams pedagogai sudaro galimybę stebėti ir analizuoti individualią mokymosi pažangą, kiekvieną mėnesį.

89.4. SUP mokinių mokymosi pažanga ir pasiekimai ugdymo procese aptariami su mokiniu, jo tėvais ( globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais ir skyriaus Vaiko gerovės komisijos nariais.

V. SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS TEIKIMAS

90. Mokykla specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui teikia, vadovaudamasi teisės aktais ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas.

91. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama:

91.1. vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

91.2. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui;

91.3. specialiųjų pratybų forma: individualios. Mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, pagalba teikiama specialiųjų pamokų forma.

VI. MOKINIŲ TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ IR BESIMOKANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO IR PRITAIKYTAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, UGDYMAS

92. Mokiniui, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo ar pritaikytą bendrojo ugdymo programą ir turi specialiųjų ugdymosi poreikių mokyklos ugdymo planas sudarytas vadovaujantis bendrųjų ugdymo planų 123, 124 ir 137 punktuose dalykų programoms įgyvendinti nurodomu savaitiniu pamokų skaičiumi.

93. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus ir galias, rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos, Vaiko gerovės komisijos narių, specialiojo pedagogo rekomendacijas.

SUDERINTA

Telšių suaugusiųjų mokyklos

Tarybos pirmininkas

2016- 08- 30

Protokolo Nr. 3

SUDERINTA

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Daiva Tūmienė

2016-......-..........


 

Ugdymo planas (suaugusiųjų mokykla)

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

PATVIRTINTA

Telšių suaugusiųjų mokyklos direktoriaus

2016-09-01 Įsk. Nr.V1-41

TELŠIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS

2016-2017 M.M. PAGRINDINIO IR VIDURINIO

UGDYMO BENDRIEJI UGDYMO PLANAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Telšių suaugusiųjų mokyklos ugdymo planas atitinka 2016-2017 m.m. Bendruosius ugdymo planus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015m. gegžės 6d. įsakymu Nr. V- 457 ir reglamentuoja suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio bei jaunimo pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimą.

PIRMASIS SKIRSNIS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ

2.Ugdymo organizavimas 2016-2017m.m.:

2.1. mokslo metai prasideda rugsėjo 1d. ir trunka: 7-10 klasių, I-III gimnazijos klasių mokiniams – 34 savaites, ugdymo proceso pabaiga 2016-06-03, IV-tų gimnazijos klasių mokiniams – 33 savaites, ugdymo proceso pabaiga 2016-05-26.

3. Ugdymo procesas pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio bei jaunimo pagrindinio ugdymo programas skirstomi pusmečiais. Pusmečių trukmė: 7-8, 9-10 klasių, I-IV gimanzijos klasių mokiniams pirmas pusmetis – 2016-09-01 – 2017-01-20; antras pusmetis 7-8, 9-10 klasių, I-III gimnazijos klasių mokiniams – 2017-01-23 – 2017-06-02; IV gimnazijos klasių mokiniams – 2017-01-23 - 2017-05-25.

4. Suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio bei jaunimo pagrindinio ugdymo programas vykdančios švietimo įstaigos mokiniams skiriamos rudens atostogos, šv. Kalėdų, žiemos ir šv. Velykų atostogos: nuo 2016-10-31 iki 2016-11-04 – rudens atostogos, nuo 2016-12-27 iki 2017-01-06 - šv. Kalėdų atostogos; 2017-02-17– žiemos atostogos, nuo 2017-04-10 iki 2017-04-14 – šv. Velykų atostogos. IV gimnazijų klasės mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 2016-04-18 dieną.

5. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

6. Pamokos pradedamos 8.00valandą. Pamokų laikas:

1. 8.00- 8.45 val.

2. 8.55- 9.40 val.

3. 9.50- 10.35 val.

4. 10.45- 11.30 val.

5. 12.00 – 12.45 val.

6. 12.55 – 13.40 val.

7. 13.50 – 14.35 val.

7. Mokykloje skiriama pietų pertrauka 30 min. po 4 pamokų ( 11.30- 12.00 ).

8. Jei oro temperatūra – 25 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 7-8, 9-10, III-IV klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

ANTRAS SKIRSNIS

TELŠIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS

9. Mokyklos ugdymo planas suformuotas atrinkus ir pritaikius ugdymo turinį pagal mokyklos tikslus, konkrečius mokinių ugdymosi poreikius bei riamantis mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija (įsakymas Nr.V1-41, 2016-09-01).

10. Ugdymo planas parengtas vieneriems mokslo metams.

11. Mokyklos vadovas organizavo ugdymo plano rengimo grupę. Mokykloje susitarta dėl mokyklos ugdymo plano turinio, struktūros ir formos (įsakymas Nr.V1-33 2016-05-30).

12. Rengiant mokyklos ugdymo planą buvo priimti sprendimai dėl:

12.1. bendrųjų kompetencijų, gyvenimo įgūdžių ugdymo, projektinės veiklos, žmogaus saugos integravimo į mokyklos ugdymo turinį;

12.2 pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programų rengimo (žr. mokytojų tarybos posėdyje 2016-08-31, protokolas Nr.7)

12.3 dalykų mokymui Bendrosiose ugdymo planuose skiriamų pamokų skaičiaus derinant su Bendrųjų programų turiniu bei atsižvelgus į praėjusių mokslo metų mokyklos ugdymo plano įgyvendinimą ir galimybes (mokytojų tarybos posėdyje 2016-08-31, protokolo Nr.7);

12.4 mokinio pasirinkto dalyko kurso ar dalyko modulio pakeitimo tvarkos (žr. direktoriaus įsakymą 2012-02-06 Nr. 1-20);

12.5 klasių dalijimo į grupes principų: atsižvelgiama į mokinių pageidavimus dėl mokymosi laiko ir pasirinkimus. Minimalus mobilios grupės mokinių skaičius yra penki mokiniai (žr. 55 punktą);

12.6 ugdymo turinio planavimo (teminio plano) principų ir laikotarpių (žr. mokytojų tarybos posėdyje 2016-08-31, Nr.7).

12.7 mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų ir laikotarpių (įsakymas Nr. 1-35, 2008-08-25);

12.8 reikalavimų mokinio individualiam ugdymo planui sudaryti (žr. mokytojų metodinis būrelio protokolas Nr.4, 2016-08-29);

12.9 pažintinės ir kultūrinės veiklos organizavimo (žr. mokytojų metodinis būrelio protokolas Nr.4, 2016-08-29);

12.10 neformaliojo švietimo veiklos organizavimo: pasiūlos, galimybės rinktis ir organizavimo būdų; minimalus grupės dydis – 12 mokinių (žr. mokytojų metodinis būrelio protokolas Nr.4, 2016-08-29);

13. Ugdymo procesas mokykloje organizuojams pamokų forma. Pamokos trukmė – 45min. (žr.6 punktą).

14. Mokyklos ugdymo planą vadovas tvirtina suderinęs su mokyklos taryba ir su savininko teises ir pagreigas įgyvendinančia institucija (įsakymas 2016-09-01, Nr. V1-41).

TREČIASIS SKIRSNIS

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS

15. Norint padėti mokiniui sėkmingai mokytis, ugdymas individualizuojamas sudarant mokinio individualų ugdymo planą, kuriuo siekiama padėti mokiniui planuoti, kaip pagal savo išgales pasiekti aukštesnių ugdymo(si) pasiekimų, ugdyti asmeninę atsakomybę, dėl sąmoningo mokymosi gebėjimo įgyvendinti išsikeltus tikslus.

16. Individualus ugdymo planas sudaromas kiekvienam mokiniui, kuris mokosi pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą. Mokinio individualiame ugdymo plane nurodomi dalykai, kurių mokomasi, dalykų kursai, pamokų skaičius, pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai. Individualus planas rengiamas pagal mokyklos nustatytą formą (žr. individualaus ugdymo plano formą).

17. Mokinio individualus ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams ir mokyklos švietimo pagalbos specialistams:

17.1 suaugusiųjų klasėse mokinį konsultuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir mokytojas atsakingas už profesinį orientavimą.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

SVEIKATA IR GEROVĖ MOKYKLOJE

18. Mokykla sudaro sąlygas mokiniui ugdyti bendrąsias kompetencijas, aktyviai veikti, tyrinėti, bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose veiklose fizinėse bei virtualiose aplinkose (muziejuose, įvairiose įstaigose).

19. Mokykla suplanavo kryptingus sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir stiprinimo renginius. (žr. renginių planą)

PENKTASIS SKIRSNIS

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS

20. Ugdymo diferencijavimas taikomas:

20.1 individualiai mokiniui;

20.2 mokinių grupei siekiantiems likviduoti mokymosi trūkumams. (žr. ugdymo

turinio rengimo tvarką, patvirtintą 2011-08-31 mokytojų tarybos posėdyje protokolo

Nr.1).

21. Mokykla analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, individualizavimas,

ir kokį poveikį jis daro mokinio pasiekimams ir pažangai. Priima sprendimus, atsižvelgdama į

mokinio mokymosi motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS

22. Mokinių pasiekimai mokykloje stebimi ir analizuojami, laiku identifikuojami kylantys mokymosi sunkumai.

23. Mokymosi pagalba integruojama į mokymo/si procesą. Mokymosi pagalbą pirmiausia teikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas tinkamas mokymo/si užduotis, metodikas ir kt.

24. Siekiant pagerinti mokinių pažangąir pasiekimus, numatoma:

24.1 suteikti pagalbą tiems mokiniams, kurių pasiekimai yra žemi;

24.2 stiprinti mokinių motyvaciją kryptingai veikti, siekiant mokymosi tisklų;

24.3 daug dėmesio skirti formuojamajam vertinimui pamokoje bei diagnostiniam vertinimui;

24.4 sudaryti sąlygas mokytojams tobulinti ugdymo individualizavimo metodiką, atsižvelgiant į mokinių mokymosi pagalbos poreikius;

24.5 sudaryti galimybes mokytojams tobulinti profesines žinias, dalykines kompetencijas ir gebėjimus, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams.

25. Mokymosi pagalba skiriama teikiant ilgalaikes ar trumpalaikes konsultacijas. Mokymosi pagalbai teikti naudojamos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pasiekimams gerinti, dalyko moduliams mokyti. Konsultacijos skiriamos mokyklos nuožiūra (žr. 40 punktą).

SEPTINTASIS SKIRSNIS

MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS

26. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) kas mėnesį (individualiai pagal poreikį) informuojami apie mokykloje organizuojamą ugdymo procesą, mokymosi pasiekimus, mokymo(si) pagalbos teikimą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2000, Nr. 64-1924; 2012, Nr.13-473, Nr.68-2769). ir mokyklos nustatyta tvarka. „Tėvų (globėjų, rūpintojų) bendravimo ir bendradarbiavimo tvarka“. Mokyklos direktoriaus įsakymas 2012-02-06 Nr. 1-20).

27. Mokykla užtikrina abipusį ir savalaikį grįžtamosios informacijos apie mokinių mokymąsi perdavimą tarp mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų).

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS

28. Mokykla integruoja III-IV kl. “Žmogaus saugą“ į šiuos mokomuosius dalykus: fiziką (Tema: „Priešgaisrinės saugos reikalavimai“ 6 val.), chemiją (Tema: „Kenksmingų ir pavojingų medžiagų naudojimas“ 6 val.) ir biologiją (Tema: „Nelaimingi atitikimai, jų rūšys ir ištyrimo metodika“ 5val.). Bendrųjų kompetencijų bei gyvenimo įgūdžių ugdymas integruojamas į visus mokomuosius dalykus.

DEVINTASIS SKIRSNIS

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

29. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas yra mokyklos ugdymo turinio dalis ir dera su keliamais ugdymo tikslais ir ugdymo proceso organizavimu. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi bendrosiomis programomis.

30. Ugdymo procese vyrauja mokytis padedantis vertinimas formuojamasis vertinimas, kuris rodo, ką konkrečiai mokiniai geba, yra pasiekę ir ką dar turi pasiekti ar tobulinti, mokiniai mokomi vertinti kitus ir patys įsivertinti.

31. Mokinių pasiekimų patikrinimas diagnostikos tikslais mokykloje vykdomas: mokiniai atlieka kontrolinius darbus ar kitas apibendrinamąsias užduotis, kurios rodo tam tikro laikotarpio pasiekimus, yra įvertinamos sutartine forma (pažymiais ir kaupiamaisiais balais).

32. Besimokančių mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus taikant 10 balų vertinimo sistemą, išskyrus etiką, kuri vertinama „įskaityta“, „neįskaityta“.

33. Mokinių, kurie mokosi dalykų modulių, pasiekimai vertinami pažymiu ir įskaitomas į atitinkamo dalyko programos pasiekimų įvertinimą.

34. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos vadovo įsakymą.

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS

35. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

35.1. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną ir kontrolę pagal

nustatytą grafiką;

35.2. užtikrina, kad mokiniams nėra skiriama daugiau kaip vienas kontrolinis

darbas per dieną. Apie kontrolinį darbą yra panešama prieš savaitę.

36. Per dieną mokiniams nėra daugiau kaip 7 pamokų;

37. 18 metų ir vyresni suaugusiųjų mokyklos mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nesimoko kūno kultūros. Mokinys, nepasirinkęs kūno kultūros, mokosi dalyką pagal savo poreikius (žr.58 punktą).

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE

38. Atsižvelgiant į neformaliojo švietimo ypatumus, veikla organizuojama:

38.1. technologijų kabinetuose, bibliotekoje ir kitose aplinkose, kurios padeda įgyvendinti neformaliojo švietimo tikslus;

38.2. neformaliojo švietimo veiklai įgyvendinti skiriamos valandos, atsižvelgus į veiklos pobūdį, periodiškumą, trukmę. Valandos nustatomos mokslo metams.

39. Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančiųjų mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir atsižvelgusi į juos siūlo neformaliojo švietimo programas.

40. Neformaliojo švietimo veiklai įgyvendinti suaugusiųjų klasėse skiriama 14,5val. iš skirtų 14,5val.:

40.1. neformaliojo ugdymo programos ir joms skiriamų valandų skaičius suaugusiųjų klasėse:

Programos pavadinimas

Klasės

Valandų skaičus

Profesinis orientavimas

IV

1

Estradinis ansamblis

III

1,5

Vokalinis ansamblis

IV

1,5

Dailės konsultacijos

IV

1

Dailės konsultacijos

III

1

Dailės būrelis

III

1

Muzikos konsultacijos

III

1

Muzikos konsultacijos

IV

1

Matematikos konsultacija

IV

1

Biologijos konsultacija

IV

1

Profesinis orientavimas

II

1

Technologijų būrelis

II

0,5

„Grokime gitara“ būrelis

II

1

Vokiečių k. konsultacija

III

1

Iš viso:

14,5val.

41. Neformalioj švietimo grupėje yra ne mažiau kaip 12 mokinių.

42. Neformaliojo švietimo veikla vykdoma pagal tvarkaraštį, pildomas neformaliojo ugdymo e-dienynas.

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE

43. Mokinių mokymasis namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 (Žin., 2012, Nr. 114-5788), ir Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.

44. Mokiniai namie mokomi savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu. Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgusi į gydytojo konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą.

45. Namie mokomam mokiniui savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu skiriama I-II klasėse -15 savaitinių pamokų, III-IV – 14. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje.

46. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu mokinys nesimoko menų, dailės, muzikos, technologijų.. Dienyne ir mokinio individualiame ugdymo plane prie mokinio nesimokomų dalykų įrašoma „atleista“. Dalis pamokų, gydytojo leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą.

TRYLIKTASIS SKIRSNIS

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE

47. Mokykla, planuodama mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimą, numatė, kurių dalykų pamokas jungtinėje klasėje organizuoja visiems klasės mokiniams vienu metu. Mokykla stebi ir analizuoja klasėse mokinių daromą pažangą ir nepasiteisinus numatytam pamokų organizavimui jį motyvuotai keičia.

48. Suaugusiųjų jungtinėje 7-8 klasėje skiriamas valandų skaičius yra 9 val. (žr.56 punktą).

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS

LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS

49. Mokykla, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programą, nustato laikinosios grupės dydį pagal skirtas mokymo lėšas. Mokinių skaičius grupėje ne mažiau 5.

50. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė dalijama į grupes:

50.1. IIa gimnazijos klasėje užsienio kalbas (žr. 58 punktą);

II. SUAUGUSIŲJŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

51. Ugdymo planas sudarytas vadovaujantis pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis.

52. Suaugusiųjų klasės komplektuojamos kelis kartus per mokslo metus.

53. Socialinė veikla suaugusiųjų mokyklos mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, neprivaloma.

54. Suaugusių asmenų anksčiau įgytas išsilavinimas prilyginamas pagrindiniam išsilavinimui pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005m. balandžio 20d. įsakymą Nr.ISAK-661 „Dėl išsilavinimo prilyginimo“.

II SKYRIUS

SUAUGUSIŲJŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

55. Mokytis pagal suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas priimami asmenys, siekiantys įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą:

55.1. mokykloje organizuojamas grupinis mokymas (kasdienis) IIa, IIIa, IVa, gimnazijos klasėse. Pamokos vyksta dienomis;

55.2. mokykloje organizuojamas grupinis mokymas (kasdienis) IIIb, IVb gimnazijos klasėse. Pamokos vyksta vakarais;

55.3. jungtinė 7-8 klasė, I gimnazijos klasės mokiniai mokosi neakivaizdiniu būdu.

56. Dalykai ir jiems skiriamų grupinių konsultacijų skaičius neakivaizdinėje jungtinėje klasėje 7a- 8a klasėje ir neakivaizdinėje Ia gimnazijos klasėje:

Dalykas

7a-8a klasė

(7mok.)

I gim. klasė

(7 mok.)

7a

8a

Dorinis ugdymas (etika)

0,25

0,25

Lietuvių k.(gimtoji)

1,5

1,5

Užsienio k. 1-oji(anglų)

1

1

Užsienio k. 1-oji (vokiečių)

1

1

Užsienio k. 2-oji (rusų)

0,5

0,5

Matematika

1,25

1,25

Ekonomika

-

0,25

Biologija

0,5

0,5

Fizika

0,75

0,75

Chemija

0,5*

0,75

0,75

Informacinės technologijos

-

0,5

Istorija

0,5

0,5

Geografija

0,5

0,5

Dailė

0,25

0,25

Muzika

0,25

0,25

Tarifikuojamų pamokų skaičius

9

9,75

*chemijos dalykas mokomas kartu su 8a klase.

57. Neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu besimokantieji laiko visų savo individualaus ugdymo plano dalykų įskaitas. Įskaitų skaičius yra toks, kiek pamokų per savaitę skiriama mokytis dalykui. Įskaitų per mokslo metus nėra mažiau negu trys (žr. įskaitų grafiką)

58. Dalykai ir jiems skiriamų savaitinių pamokų skaičius II gimnazijos klasėje:

Dalykas

II kl.

Dieninė

(25 mok.)

Etika

1

Lietuvių kalba (gimtoji )

4

Anglų k.(1-oji) /

Vokiečių k.(1-oji)

2/2*

Rusų k. (2-oji)

2

Matematika

3

Biologija

1

Fizika

1

Chemija

1

Informacinės technologijos

1

Istorija

1

Pilietiškumo pagrindai

1

Geografija

1

Ekonomika

1**

Dailė

1

Muzika

1

Technologijų modulis „Dizainas ir interjeras“

1,25

Iš viso:

23,25

Pamokos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti

3

Fizika**

1

Chemija

1

Biologija***

1

Iš viso pamokų skaičius mokiniui:

26,25

Neformalusis ugdymas:

Technologijų būrelis

(0,5val.)

Profesinis orientavimas

(1 val.)

„Grokime gitara“ būrelis (1val.)

2,5

Projektinė veikla “Europos kalbos“

1

Tarifikuojamų pamokų skaičius

31,75

* pamoka (papildomai) skirta dalijimui į grupes. Neįskaičiuojama į mokiniui skirtų pamokų skaičių.

** mokiniai, išklausę I gimnazijos klasėje ekonomikos dalyką, mokosi fizikos.

*** kūno kultūros pamokos skiriamos mokytis biologijos dalyko.

59. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos įgyvendinti:

Klasė

IIIa kl. (2016-2017m.m.)

Dieninė pamaina (30mok.)

IIIb kl. (2016-2017 m.m.)

Vakarinė pamaina (26 mok.)

Dalykai

Išplėstinis kursas

Bendrasis kursas

Išplėstinis kursas

Bendrasis kursas

Pamk. sk.

Grp.

sk.

Mok.sk.

Iš viso:

Pamk.

sk.

Grp. sk.

Mok.sk.

Iš viso:

Pamk. sk.

Grp. sk.

Mok.

sk.

Iš viso:

Pamk.

sk.

Grp.

sk.

Mok.

sk.

Iš viso:

Dorinis ugdymas:

Etika

-

-

-

1

1

(30)

1

-

-

-

1

1

(26)

1

Kalbos:

Lietuvių kalba ir literatūra

5

1

(30)

5

-

-

-

5

1

(26)

5

-

-

-

Užsienio kalba (B1) vokiečių k.

-

-

-

2

1

(5)

2

-

-

-

2

1

(9)

2

Užsienio kalba (B2) vokiečių k.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Užsienio kalba (B1) anglų k.

2

1

(8)

2

-

-

-

2

1

(7)

2

Užsienio kalba (B2) anglų k.

2

1

(12)

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Užsienio kalba (B1) rusų k.

-

-

-

2

1

(5)

2

-

-

-

2

1

(5)

2

Užsienio kalba (A2) rusų k.

-

-

-

2

1

(12)

2

-

-

-

2

1

(12)

2

Socialinis ugdymas:

Istorija

3

1

(13)

3

-

-

-

3

1

(11)

3

-

-

-

Geografija

-

-

-

2

1

(16)

2

-

-

-

1

1

(13)

1

Matematika

4

1

(30)

4

-

-

-

4

1

(26)

4

-

-

-

Informacinės technologijos

2

1

(23)

2

-

-

-

2

1

(15)

2

-

-

-

Gamtamokslinis ugdymas:

Biologija

3

1

(19)

3

-

-

-

3

1

(13)

3

-

-

-

Chemija

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fizika

2

1

(12)

2

-

-

-

2

1

(12)

2

-

-

-

Menai

Dailė

2

1

(10)

2

-

-

-

2

1

(10)

2

-

-

-

Muzika

2

1

(19)

2

-

-

-

2

1

(18)

2

Grafinis dizainas

-

-

-

2

1

(10)

2

-

-

-

2

1

(7)

2

Pasirenkamieji dalykai:

Teisės pagrindai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ekonomika

-

-

-

1

1

(20)

1

-

-

-

1

1

(8)

1

Finansinis šv.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

(8)

1

Kompiut.rašting.

-

-

-

1

1

(7)

1

-

-

-

1

1

(6)

1

Profesinė ateitis

-

-

-

1

1

(8)

1

-

-

-

1

1

(6)

1

Moduliai

Šnekamoji kalba

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

(7)

1

Instrumentinė muzika

-

-

-

1

1

(13)

1

-

-

-

1

1

(10)

1

Iš viso:

25val.

17val.

23val.

18val

Iš viso tarifikuojamų valandų skaičius:

IIIa kl. - 42val.

IIIb kl. – 41 val.

Klasė

IVa kl. (2016-2017 m.m.)

Dieninė pamaina (35)

IVb kl. (2016-2017m.m.)

Vakarinė pamaina (24)

Dalykai

Išplėstinis kursas

Bendrasis kursas

Išplėstinis kursas

Bendrasis kursas

Pam. sk.

Grp.

sk./

Mok.

sk.

viso:

Pam.

sk.

Grp. sk./

Mok.

sk.

Iš viso:

Pam. sk.

Grp. sk./

Mok.

sk.

Iš viso:

Pam.

sk.

Grp.

sk./

Mok.

sk.

Iš viso:

Dorinis ugdymas:

Etika

-

-

-

1

1

(35)

1

-

-

-

1

1

(24)

1

Kalbos:

Lietuvių kalba ir literatūra

5

1

(35)

5

-

-

-

5

1

(24)

5

-

-

-

Užsienio kalba (B2) vokiečių k.

3

1

(5)

3

-

-

-

3

1

(8)

3

-

-

-

Užsienio kalba (B1) vokiečių k.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Užsienio kalba (B2) anglų k.

3

1

(13)

3

-

-

-

3

1

(7)

3

-

-

-

Užsienio kalba (B1) anglų k.

-

-

-

3

1

(13)

3

-

-

-

-

-

-

Užsienio kalba (B1) rusų k.

-

-

-

-

-

-

3

1

(8)

3

-

-

-

Užsienio kalba (A2) rusų k.

-

-

-

3

1

(6)

3

-

-

-

3

1

(10)

3

Socialinis ugdymas:

Istorija

3

1

(22)

3

-

-

-

3

1

(14)

3

-

-

-

Geografija

-

-

-

1

1

(14)

1

-

-

-

1

1

(9)

1

Matematika

4

1

(35)

4

-

-

-

4

1

(24)

4

-

-

-

Informacinės technologijos

2

1

(19)

2

-

-

-

2

1

(20)

2

-

-

-

Gamtamokslinis ugdymas:

Biologija

3

1

(25)

3

-

-

-

3

1

(13)

3

-

-

-

Chemija

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fizika

2

1

(16)

2

-

-

-

2

1

(12)

2

-

-

-

Menai

Dailė

2

1

(15)

2

-

-

-

2

1

(12)

2

-

-

-

Muzika

2

1

(20)

2

-

-

-

2

1

(14)

2

-

-

-

Grafinis dizainas

-

-

-

1

1

(9)

1

-

-

-

1

1

(8)

1

Pasirenkamieji dalykai:

Teisės pagrindai

-

-

-

-

-

-