Ugdymo planas

Ugdymo planas (suaugusiųjų mokykla)

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

PATVIRTINTA

Telšių suaugusiųjų mokyklos direktoriaus

2017-09-01 Įsk. Nr.V1-41

TELŠIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS

2017-2018 M.M. PAGRINDINIO IR VIDURINIO

UGDYMO BENDRIEJI UGDYMO PLANAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Telšių suaugusiųjų mokyklos ugdymo planas atitinka 2017-2018 m.m. Bendruosius ugdymo planus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017m. birželio 2d. įsakymu Nr. V- 442 ir reglamentuoja suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio bei jaunimo pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimą.

PIRMASIS SKIRSNIS

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

2. Ugdymo organizavimas 2017-2018m.m.:

2.1. mokslo metai prasideda rugsėjo 1d. ir trunka: 7-10 klasių, I-III gimnazijos klasių mokiniams – 181 ugdymo diena (36 savaitės), ugdymo proceso pabaiga 2018-06-18, IV-tų gimnazijos klasių mokiniams – ugdymo dienos (33 savaitės), ugdymo proceso pabaiga 2018-05-25.

3. Mokykla priėmė sprendimą dėl 5 ugdymo dienų. Temos: Verslumo kompetencijų ugdymas (lapkričio mėn.), Užsienio kalbų kompetencijų ugdymas (kovo mėn.), Dailės raiškos ugdymas (vasario mėn.), Sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas (balandžio mėn.), Tautinio paveldo puoselėjimas (gegužės mėn.);

3.1. Telšių rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus nustatytos 5 ugdymo dienos. Temos: 100-čio minėjimas (vasario mėn.), Telšių krašto pažinimo diena (balandžio mėn.), Socialinė-pilietinė diena (gruodžio mėn.), Karjeros diena (sausio mėn.), Sveikatos stiprinimo diena (gegužės mėn.) .

4. Ugdymo procesas pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio bei jaunimo pagrindinio ugdymo programas skirstomi pusmečiais. Pusmečių trukmė: 7-8, 9-10 klasių, I-IV gimanzijos klasių mokiniams pirmas pusmetis – 2017-09-01 – 2018-01-19; antras pusmetis 7-8, 9-10 klasių, I-III gimnazijos klasių mokiniams – 2018-01-22 – 2018-06-18; IV gimnazijos klasių mokiniams – 2018-01-22 – 2018-05-25.

5. Suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio bei jaunimo pagrindinio ugdymo programas vykdančios švietimo įstaigos mokiniams skiriamos rudens atostogos, šv. Kalėdų, žiemos ir šv. Velykų atostogos: nuo 2017-10-30 iki 2017-11-03 – rudens atostogos, nuo 2017-12-27 iki 2018-01-03 - šv. Kalėdų atostogos; 2018-02-18 iki 2018-02-23– žiemos atostogos, nuo 2018-04-03 iki 2018-04-06 – šv. Velykų atostogos. IV gimnazijų klasės mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 2016-04-18 dieną.

6. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

7. Pamokos pradedamos 8.00 valandą. Pamokų laikas:

1. 8.00- 8.45 val.

2. 8.55- 9.40 val.

3. 9.50- 10.35 val.

4. 10.45- 11.30 val.

5. 12.00 – 12.45 val.

6. 12.55 – 13.40 val.

7. 13.50 – 14.35 val.

8. Mokykloje skiriama pietų pertrauka 30 min. po 4 pamokų ( 11.30- 12.00 ).

ANTRAS SKIRSNIS

TELŠIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS. MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS

9. Mokyklos ugdymo planas suformuotas atrinkus ir pritaikius ugdymo turinį pagal mokyklos tikslus, konkrečius mokinių ugdymosi poreikius bei riamantis mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija.

10. Ugdymo planas parengtas vieneriems mokslo metams.

11. Mokyklos vadovas organizavo ugdymo plano rengimo grupę. Mokykloje susitarta dėl mokyklos ugdymo plano turinio, struktūros ir formos (įsakymas Nr.V1-35, 2017-07-20).

12. Rengiant mokyklos ugdymo planą buvo priimti sprendimai dėl:

12.1. bendrųjų kompetencijų, gyvenimo įgūdžių ugdymo, projektinės veiklos, žmogaus saugos integravimo į mokyklos ugdymo turinį;

12.2 pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programų rengimo (žr. mokytojų tarybos posėdyje 2017-08-31, protokolas Nr.7);

12.3 dalykų mokymui Bendrosiose ugdymo planuose skiriamų pamokų skaičiaus derinant su Bendrųjų programų turiniu bei atsižvelgus į praėjusių mokslo metų mokyklos ugdymo plano įgyvendinimą ir galimybes (mokytojų tarybos posėdyje 2017-08-31, protokolo Nr.7);

12.4 mokinio pasirinkto dalyko kurso ar dalyko modulio pakeitimo tvarkos (žr. direktoriaus įsakymą 2012-02-06 Nr. 1-20);

12.5 klasių dalijimo į grupes principų: atsižvelgiama į mokinių pageidavimus dėl mokymosi laiko ir pasirinkimus. Minimalus mobilios grupės mokinių skaičius yra penki mokiniai (žr. 55 punktą);

12.6 ugdymo turinio planavimo (teminio plano) principų ir laikotarpių (žr. mokytojų tarybos posėdyje Nr.7, 2017-08-31).

12.7 mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų ir laikotarpių (įsakymas Nr. 1-35, 2008-08-25);

12.8 reikalavimų mokinio individualiam ugdymo planui sudaryti (žr. mokytojų metodinis būrelio protokolas Nr.3, 2017-08-30);

12.9 pažintinės ir kultūrinės, meninės, projektinės veiklos organizavimo (žr. mokytojų metodinis būrelio protokolas Nr.3, 2017-08-30);

12.10 neformaliojo švietimo veiklos organizavimo: pasiūlos, galimybės rinktis ir organizavimo būdų; minimalus grupės dydis – 12 mokinių (žr. mokytojų metodinis būrelio protokolas Nr.3, 2017-08-30);

12.11 brandos darbo organizavimo tvarkos (žr. mokytojų metodinis būrelio protokolas Nr.3, 2017-08-30);

12.12 švietimo pagalbos teikimo organizavimo (įsakymas 2017-09-01, Nr.V1-46)

13. Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė – 45min. (žr.6 punktą).

14. Mokyklos ugdymo planą vadovas tvirtina suderinęs su mokyklos taryba ir su savininko teises ir pagreigas įgyvendinančia institucija (įsakymas 2017-09-01,Nr. V1-41).

TREČIASIS SKIRSNIS

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS

15. Norint padėti mokiniui sėkmingai mokytis, ugdymas individualizuojamas sudarant mokinio individualų ugdymo planą, kuriuo siekiama padėti mokiniui planuoti, kaip pagal savo išgales pasiekti aukštesnių ugdymo(si) pasiekimų, ugdyti asmeninę atsakomybę, dėl sąmoningo mokymosi gebėjimo įgyvendinti išsikeltus tikslus.

16. Individualus ugdymo planas sudaromas kiekvienam mokiniui, kuris mokosi pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą. Mokinio individualiame ugdymo plane nurodomi dalykai, kurių mokomasi, dalykų kursai, pamokų skaičius, pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai. Individualus planas rengiamas pagal mokyklos nustatytą formą (žr. individualaus ugdymo plano formą).

17. Mokinio individualus ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams ir mokyklos švietimo pagalbos specialistams:

17.1 suaugusiųjų klasėse mokinį konsultuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir mokytojas atsakingas už profesinį orientavimą.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS MOKYKLOJE

18. Mokykla suplanavo kryptingus sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir stiprinimo renginius. (žr. renginių planą)

19. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa integruojama į dalykų turinį (žr. 28 punktą).

PENKTASIS SKIRSNIS

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS

20. Ugdymo diferencijavimas taikomas:

20.1 individualiai mokiniui;

20.2 mokinių grupei siekiantiems likviduoti mokymosi trūkumams. (žr. ugdymo turinio rengimo tvarką, patvirtintą 2017-08-31 mokytojų tarybos posėdyje protokolo Nr.7);

21. Mokykla analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, individualizavimas,

ir kokį poveikį jis daro mokinio pasiekimams ir pažangai. Priima sprendimus, atsižvelgdama į mokinio mokymosi motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS

22. Mokinių pasiekimai mokykloje stebimi ir analizuojami, laiku identifikuojami kylantys mokymosi sunkumai.

23. Mokymosi pagalba integruojama į mokymo/si procesą. Mokymosi pagalbą pirmiausia teikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas tinkamas mokymo/si užduotis, metodikas ir kt.

24. Siekiant pagerinti mokinių pažangą ir pasiekimus, numatoma:

24.1 suteikti pagalbą tiems mokiniams, kurių pasiekimai yra žemi;

24.2 stiprinti mokinių motyvaciją kryptingai veikti, siekiant mokymosi tisklų;

24.3 daug dėmesio skirti formuojamajam vertinimui pamokoje bei diagnostiniam vertinimui;

24.4 sudaryti sąlygas mokytojams tobulinti ugdymo individualizavimo metodiką, atsižvelgiant į mokinių mokymosi pagalbos poreikius;

24.5 sudaryti galimybes mokytojams tobulinti profesines žinias, dalykines kompetencijas ir gebėjimus, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams.

25. Mokymosi pagalba skiriama teikiant ilgalaikes ar trumpalaikes konsultacijas. Mokymosi pagalbai teikti naudojamos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pasiekimams gerinti, dalyko moduliams mokyti. Konsultacijos skiriamos mokyklos nuožiūra (žr. 40 punktą).

SEPTINTASIS SKIRSNIS

MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS

26. Nepilnamečių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) kas mėnesį (individualiai pagal poreikį) informuojami apie mokykloje organizuojamą ugdymo procesą, mokymosi pasiekimus, mokymo(si) pagalbos teikimą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2000, Nr. 64-1924; 2012, Nr.13-473, Nr.68-2769). ir mokyklos nustatyta tvarka. „Tėvų (globėjų, rūpintojų) bendravimo ir bendradarbiavimo tvarka“. Mokyklos direktoriaus įsakymas 2012-02-06 Nr. 1-20).

27. Mokykla užtikrina abipusį ir savalaikį grįžtamosios informacijos apie nepilanmečių mokinių mokymąsi perdavimą tarp mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų).

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS

28. Mokykla integruoja III-IV kl. “Žmogaus saugą“ į šiuos mokomuosius dalykus: fiziką (Tema: „Priešgaisrinės saugos reikalavimai“ 6 val.), chemiją (Tema: „Kenksmingų ir pavojingų medžiagų naudojimas“ 6 val.) ir biologiją (Tema: „Nelaimingi atitikimai, jų rūšys ir ištyrimo metodika“ 5val.). Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa integruojama į biologijos ir etikos pamokas. Bendrųjų kompetencijų bei gyvenimo įgūdžių ugdymas integruojamas į visus mokomuosius dalykus.

DEVINTASIS SKIRSNIS

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

29. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas yra mokyklos ugdymo turinio dalis ir dera su keliamais ugdymo tikslais ir ugdymo proceso organizavimu. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi bendrosiomis programomis, nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu:

29.1 mokykla vadovaujasi parengtu mokinių pasiekimų ir pažangos aprašu, patvirtintu mokyklos vadovo (įsakymas 2017-09-01, Nr.V1-36).

30. Ugdymo procese vyrauja mokytis padedantis vertinimas formuojamasis vertinimas, kuris rodo, ką konkrečiai mokiniai geba, yra pasiekę ir ką dar turi pasiekti ar tobulinti, mokiniai mokomi vertinti kitus ir patys įsivertinti.

31. Mokinių pasiekimų patikrinimas diagnostikos tikslais mokykloje vykdomas: mokiniai atlieka kontrolinius darbus ar kitas apibendrinamąsias užduotis, kurios rodo tam tikro laikotarpio pasiekimus, yra įvertinamos sutartine forma (pažymiais ir kaupiamaisiais balais).

32. Besimokančių mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus taikant 10 balų vertinimo sistemą, išskyrus etiką, kuri vertinama „įskaityta“, „neįskaityta“.

33. Mokinių, kurie mokosi dalykų modulių, pasiekimai vertinami pažymiu ir įskaitomas į atitinkamo dalyko programos pasiekimų įvertinimą.

34. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos vadovo įsakymą.

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS

35. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

35.1. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną ir kontrolę pagal nustatytą grafiką;

35.2. užtikrina, kad mokiniams nėra skiriama daugiau kaip vienas kontrolinis darbas per dieną. Apie kontrolinį darbą yra panešama prieš savaitę.

36. Per dieną mokiniams nėra daugiau kaip 7 pamokų;

37. 18 metų ir vyresni suaugusiųjų mokyklos mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nesimoko kūno kultūros. Mokinys, nepasirinkęs kūno kultūros, mokosi dalyką pagal savo poreikius (žr.58 punktą).

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE

38. Atsižvelgiant į neformaliojo švietimo ypatumus, veikla organizuojama:

38.1. technologijų kabinetuose, bibliotekoje ir kitose aplinkose, kurios padeda įgyvendinti neformaliojo švietimo tikslus;

38.2. neformaliojo švietimo veiklai įgyvendinti skiriamos valandos, atsižvelgus į veiklos pobūdį, periodiškumą, trukmę. Valandos nustatomos mokslo metams.

39. Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančiųjų mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir atsižvelgusi į juos siūlo neformaliojo švietimo programas.

40. Neformaliojo švietimo veiklai įgyvendinti suaugusiųjų klasėse skiriama 13,5val. iš skirtų 14,5val.:

40.1. neformaliojo ugdymo programos ir joms skiriamų valandų skaičius suaugusiųjų klasėse:

Programos pavadinimas

Klasės

Valandų skaičus

Profesinis orientavimas

IV

1

Estradinis ansamblis

III

1,5

Vokalinis ansamblis

IV

1,5

Dailės konsultacijos

IV

1

Dailės konsultacijos

III

1

Dailės būrelis

III

1

Muzikos konsultacijos

III

1

Muzikos konsultacijos

IV

1

Rusų k. konsultacija

IV

1

Vokiečių k. konsultacija

III

1

Profesinis orientavimas

II

1

Technologijų būrelis

II

0,5

„Grokime gitara“ būrelis

II

1

Iš viso:

13,5val.

41. Neformaliojo švietimo grupėje yra ne mažiau kaip 12 mokinių.

42. Neformaliojo švietimo veikla vykdoma pagal tvarkaraštį, pildomas neformaliojo ugdymo e-dienynas.

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE

43. Mokinių mokymasis namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 (Žin., 2012, Nr. 114-5788), ir Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.

44. Mokiniai namie mokomi savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu. Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgusi į gydytojo konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą.

45. Namie mokomam mokiniui savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu skiriama I-II klasėse -15 savaitinių pamokų, III-IV – 14. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje.

46. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu mokinys nesimoko menų, dailės, muzikos, technologijų.. Dienyne ir mokinio individualiame ugdymo plane prie mokinio nesimokomų dalykų įrašoma „atleista“. Dalis pamokų, gydytojo leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą.

TRYLIKTASIS SKIRSNIS

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE

47. Mokykla, planuodama mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimą, numatė, kurių dalykų pamokas jungtinėje klasėje organizuoja visiems klasės mokiniams vienu metu. Mokykla stebi ir analizuoja klasėse mokinių daromą pažangą ir nepasiteisinus numatytam pamokų organizavimui jį motyvuotai keičia.

48. Suaugusiųjų jungtinėje 7-8 klasėje skiriamas valandų skaičius yra 9 val. (žr. 56 punktą).

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS

LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS

49. Mokykla, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programą, nustato laikinosios grupės dydį pagal skirtas mokymo lėšas. Mokinių skaičius grupėje ne mažiau 5.

50. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė dalijama į grupes:

50.1. IIa gimnazijos klasėje užsienio kalbas (žr. 58 punktą);

II. SUAUGUSIŲJŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

51. Ugdymo planas sudarytas vadovaujantis pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis.

52. Suaugusiųjų klasės komplektuojamos kelis kartus per mokslo metus.

53. Socialinė veikla suaugusiųjų mokyklos mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, neprivaloma.

54. Suaugusių asmenų anksčiau įgytas išsilavinimas prilyginamas pagrindiniam išsilavinimui pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005m. balandžio 20d. įsakymą Nr.ISAK-661 „Dėl išsilavinimo prilyginimo“.

II SKYRIUS

SUAUGUSIŲJŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

55. Mokytis pagal suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas priimami asmenys, siekiantys įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą:

55.1. mokykloje organizuojamas grupinis mokymas (kasdienis) IIa, IIIa, IVa, gimnazijos klasėse. Pamokos vyksta dienomis;

55.2. mokykloje organizuojamas grupinis mokymas (kasdienis) IIIb, IVb gimnazijos klasėse. Pamokos vyksta vakarais;

55.3. jungtinė 7-8 klasė, I gimnazijos klasės mokiniai mokosi neakivaizdiniu būdu.

56. Dalykai ir jiems skiriamų grupinių konsultacijų skaičius neakivaizdinėje jungtinėje klasėje 7a- 8a klasėje ir neakivaizdinėje Ia gimnazijos klasėje:

Dalykas

7a-8a klasė

(3mok.)

I gim. klasė

(7 mok.)

7a

8a

Dorinis ugdymas (etika)

0,25

0,25

Lietuvių k.(gimtoji)

1,5

1,5

Užsienio k. 1-oji(anglų)

1

1

Užsienio k. 1-oji (vokiečių)

1

1

Užsienio k. 2-oji (rusų)

0,5

0,5

Matematika

1,25

1,25

Ekonomika ir verslumas

-

0,25

Biologija

0,5

0,5

Fizika

0,75

0,75

Chemija

0,5*

0,75

0,75

Informacinės technologijos

-

0,5

Istorija

0,5

0,5

Geografija

0,5

0,5

Dailė

0,25

0,25

Muzika

0,25

0,25

Tarifikuojamų pamokų skaičius

9

9,75

*chemijos dalykas mokomas kartu su 8a klase.

57. Neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu besimokantieji laiko visų savo individualaus ugdymo plano dalykų įskaitas. Įskaitų skaičius yra toks, kiek pamokų per savaitę skiriama mokytis dalykui. Įskaitų per mokslo metus nėra mažiau negu trys (žr. įskaitų grafiką)

58. Dalykai ir jiems skiriamų savaitinių pamokų skaičius II gimnazijos klasėje:

Dalykas

II kl.

Dieninė

(25 mok.)

Etika

1

Lietuvių kalba (gimtoji )

4

Anglų k./vokiečių k.(1-oji)

2/2*

Rusų k./vokiečių k. (2-oji)

2/2*

Matematika

3

Biologija

1

Fizika

1

Chemija

1

Informacinės technologijos

1

Istorija

1

Pilietiškumo pagrindai

1

Geografija

1

Ekonomika ir verslumas

1

Dailė

1

Muzika

1

Technologijų modulis „Dizainas ir interjeras“

1,25

Iš viso:

23,25

Pamokos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti

1

Anglų k./vokiečių k. (1-oji)

1/1*

Iš viso pamokų skaičius mokiniui:

24,25

Neformalusis ugdymas:

Technologijų būrelis

(0,5val.)

Profesinis orientavimas

(1 val.)

„Grokime gitara“ būrelis (1val.)

2,5

Projektinė veikla “Europos kalbos“

1

Tarifikuojamų pamokų skaičius

32,75

* pamoka (papildomai) skirta dalijimui į grupes. Neįskaičiuojama į mokiniui skirtų pamokų skaičių.

59. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius suaugusiųjų vidurinio ugdymo programai įgyvendinti:

Klasė

IIIa kl. (2017-2018m.m.)

Dieninė pamaina (26 mok.)

IIIb kl. (2017-2018 m.m.)

Vakarinė pamaina (20 mok.)

Dalykai

Išplėstinis kursas

Bendrasis kursas

Išplėstinis kursas

Bendrasis kursas

Pamk. sk.

Grp.

sk.

Mok.sk.

Iš viso:

Pamk.

sk.

Grp. sk.

Mok.sk.

Iš viso:

Pamk. sk.

Grp. sk.

Mok.

sk.

Iš viso:

Pamk.

sk.

Grp.

sk.

Mok.

sk.

Iš viso:

Dorinis ugdymas:

Etika

-

-

-

1

1

(26)

1

-

-

-

1

1

(20)

1

Kalbos:

Lietuvių kalba ir literatūra

5

1

(26)

5

-

-

-

5

1

(20)

5

-

-

-

Užsienio kalba (B1) vokiečių k.

-

-

-

2

1

(6)

2

-

-

-

2

1

(8)

2

Užsienio kalba (B2) vokiečių k.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Užsienio kalba (B1) anglų k.

2

1

(10)

2

-

-

-

2

1

(7)

2

Užsienio kalba (B2) anglų k.

2

1

(7)

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Užsienio kalba (B1) rusų k.

-

-

-

2

1

(5)

2

-

-

-

2

1

(5)

2

Užsienio kalba (A2) rusų k.

-

-

-

2

1

(12)

2

-

-

-

2

1

(12)

2

Socialinis ugdymas:

Istorija

3

1

(15)

3

-

-

-

3

1

(8)

3

-

-

-

Geografija

-

-

-

1

1

(10)

1

2

1

(9)

2

-

-

-

Matematika

4

1

(26)

4

-

-

-

-

-

-

2

1

(20)

2

Informacinės technologijos

2

1

(21)

2

-

-

-

2

1

(15)

2

-

-

-

Gamtamokslinis ugdymas:

Biologija

3

1

(19)

3

-

-

-

3

1

(17)

3

-

-

-

Chemija

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fizika

-

-

-

1

1

(8)

1

-

-

-

1

1

(7)

1

Menai

Dailė

2

1

(12)

2

-

-

-

2

1

(12)

2

-

-

-

Muzika

2

1

(13)

2

-

-

-

2

1

(9)

2

Grafinis dizainas

-

-

-

2

1

(12)

2

-

-

-

2

1

(8)

2

Pasirenkamieji dalykai:

Teisės pagrindai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ekonomika

-

-

-

1

1

(8)

1

-

-

-

-

-

-

Finansinis šv.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

(7)

1

Kompiut.rašting.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

(6)

1

Profesinė ateitis

-

-

-

1

1

(8)

1

-

-

-

-

-

-

Moduliai

Šnekamoji kalba

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

(8)

1

Instrumentinė muzika

-

-

-

1

1

(13)

1

-

-

-

1

1

(6)

1

Iš viso:

23val.

16val.

19val.

18val

Iš viso tarifikuojamų valandų skaičius:

IIIa kl. - 39val.

IIIb kl. – 37 val.

Klasė

IVa kl. (2017-2018 m.m.)

Dieninė pamaina (23)

IVb kl. (2017-2018m.m.)

Vakarinė pamaina (20)

Dalykai

Išplėstinis kursas

Bendrasis kursas

Išplėstinis kursas

Bendrasis kursas

Pam. sk.

Grp.

sk./

Mok.

sk.

viso:

Pam.

sk.

Grp. sk./

Mok.

sk.

Iš viso:

Pam. sk.

Grp. sk./

Mok.

sk.

Iš viso:

Pam.

sk.

Grp.

sk./

Mok.

sk.

Iš viso:

Dorinis ugdymas:

Etika

-

-

-

1

1

(23)

1

-

-

-

1

1

(20)

1

Kalbos:

Lietuvių kalba ir literatūra

5

1

(23)

5

-

-

-

5

1

(20)

5

-

-

-

Užsienio kalba (B2) vokiečių k.

3

1

(5)

3

-

-

-

3

1

(6)

3

-

-

-

Užsienio kalba (B1) vokiečių k.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Užsienio kalba (B2) anglų k.

3

1

(7)

3

-

-

-

3

1

(12)

3

-

-

-

Užsienio kalba (B1) anglų k.

-

-

-

3

1

(10)

3

-

-

-

-

-

-

Užsienio kalba (B1) rusų k.

-

-

-

-

-

-

3

1

(5)

3

-

-

-

Užsienio kalba (A2) rusų k.

-

-

-

3

1

(9)

3

-

-

-

3

1

(8)

3

Socialinis ugdymas:

Istorija

3

1

(10)

3

-

-

-

3

1

(13)

3

-

-

-

Geografija

2

(12)

2

-

-

-

-

-

-

1

1

(9)

1

Matematika

4

1

(23)

4

-

-

-

4

1

(20)

4

-

-

-

Informacinės technologijos

2

1

(13)

2

-

-

-

2

1

(11)

2

-

-

-

Gamtamokslinis ugdymas:

Biologija

3

1

(16)

3

-

-

-

3

1

(15)

3

-

-

-

Chemija

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fizika

2

1

(8)

2

-

-

-

2

1

(9)

2

-

-

-

Menai

Dailė

2

1

(11)

2

-

-

-

2

1

(10)

2

-

-

-

Muzika

2

1

(12)

2

-

-

-

2

1

(10)

2

-

-

-

Grafinis dizainas

-

-

-

1

1

(8)

1

-

-

-

1

1

(6)

1

Pasirenkamieji dalykai:

Teisės pagrindai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ekonomika

-

-

-

1

1

(19)

1

-

-

-

1

1

(5)

1

Kompiut.rašting.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

(6)

1

Profesinė ateitis

-

-

-

1

1

(11)

1

1

1

(6)

1

Finansinis švietimas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

(7)

1

Moduliai

Instrumentinė muzika

-

-

-

1

1

(15)

1

-

-

-

1

1

(6)

1

Iš viso:

31val

11val

32val.

11val

Iš viso tarifikuojamų valandų skaičius:

IVa kl. –42 val.

IVbkl. – 43 val.

60. Bendra tarifikuojamų valandų suvestinė pagal programas ir joms įgyvendinti skiriamas valandas suaugusiųjų klasėse 2017-2018m.m.:

Klasė

Grupių skaičius

Mokinių

skaičius

Tarifikuojamų valandų skaičius

Neakivaizdinis mokymas

Jungtinėje 6-7-8 klasėje

7-8

1

7

9

Iš viso:

1

7

9

Grupinis mokymas

I, II gimnazijos klasės

I

1

7

9,75

II

1

25

29,25

Neformalus ugdymas

2,5

Projektai

1

Iš viso:

2

36

42,5

Grupinis mokymas

III-IVgimnazijos klasės

III

2

56

76

Neformalus ugdymas

5,5

IV

2

59

85

Neformalus ugdymas

5,5

Iš viso:

5

117

172

Bendras tarifikuojamų valandų skaičius

223,5

JAUNIMO UGDYMO SKYRIAUS 2017-2018 m.m.

UGDYMO PLANAS

I. UGDYMO PLANO RENGIMAS

1. Mokyklos ugdymo planas rengtas mokyklos direktoriaus 2017-07-20 įsakymu Nr. V1-35„Dėl darbo grupės sudarymo mokyklos ugdymo plano rengimui 2017-2018 m.m.“ sudaryta darbo grupė. Mokyklos ugdymo planas rengiamas vieneriems mokslo metams.

2. Mokyklos ugdymo planas sudarytas vadovaujantis LR ŠMM 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V- 442 „Dėl 2017–2018 ir 2018–2019 m. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“.

II. MOKYKLOS UGDYMO PLANO KOREGAVIMAS

3. Mokyklos ugdymo planas koreguojamas direktoriaus įsakymu mokslo metų eigoje:

3.1. dėl ekstremalios padėties, kilus pavojui mokinių sveikatai ar gyvybei;

3.2. dėl mokymo lėšų pasikeitimo;

3.3. dėl objektyvių priežasčių.

III. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ