Mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2016-2017m.

Spausdinti

TELŠIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS IR JAUNIMO UGDYMO SKYRIAUS

MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS

2016 – 2017 m. m.

Telšių rajono švietimo prioritetai:

· Bendradarbiavimo ir pasitikėjimo kultūros plėtra;

· Dėmesys kiekvieno mokinio indvidualių gebėjimų ugdymui;

· Mokyklos pažanga – savitumo link.

2016 - 2017 m. m. Telšių suaugusiųjų mokyklos tikslai ir uždaviniai:

1. Tikslas - tobulinti mokyklos bendruomenės bendravimo, bendradarbiavimo ir lyderystės kultūrą.

Uždaviniai:

· Plėtoti mokytojų gerosios patirties sklaidą, kolegialaus bendradarbiavimo ir tolerantiško bendravimo kompetencijas;

· Stiprinti bendruomenės lyderystės įgūdžių formavimą ugdant bendruomenės kūrybiškumą bei saviraišką;

· Gerinti tėvų/globėjų ir mokyklos jaunimo ugdymo skyriaus bendradarbiavimą.

2. Tikslas - gerinti mokinių mokymo/si pažangą sukuriant saugią bei sveiką aplinką.

Uždaviniai:

· Taikyti motyvuojančius andragoginius bei pedagoginius mokymo/si būdus bei metodus;

· Veiksmingai suteikti pagalbą specialių poreikių turintiems mokiniams bei suaugusiems, turintiems mokymosi spragų;

· Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;

· Užtikrinti produktyvaus mokymo jaunimo ugdymo skyriuje įgyvendinimą.

Metodinės veiklos tikslas – nuolatinis mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimas ir aukštos ugdymo kokybės siekimas.

Metodinio būrelio veiklos uždaviniai:

1. Skatinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, organizuojant ugdymo procesą ir jį įgyvendinant;

2. Skleisti pedagogines, andragogines ir metodines naujoves, dalytis pedagogine patirtimi, skatinti gerosios patirties sklaidą.

3. Skatinti bendruomenės narių aktyvų įsijungimą į bendrą veiklą, plėtojant bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes, stiprinant profesinio orientavimo ir informavimo paslaugas.

4. Tobulinti vertinimo ir įsivertinimo galimybes, panaudojant IQES online Lietuva virtualią aplinką.

Metodinės veiklos kryptys:

1. Ugdymo proceso planavimas ir organizavimas atsižvelgiant į mokinių pasiekimus;

2. Tarpdalykinė intergracija, mokytojų ir mokinių kūrybiškumas pamokoje;

3. Andragoginės ir dalykinės kompetencijos tobulinimas bei taikymas ugdymo procese;

4. Saugios, sveikos bei atsakingos bendruomenės kūrimas.

5. Kryptingas profesinio orientavimo galimybių organizavimas mokykloje.

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi

Data

1.

Praėjusių mokslo metų metodinės veiklos analizavimas ir krypčių kitiems mokslo metams nustatymas.

G. Simanavičius,

A. Šlajienė

2015/16

m. m.

pabaiga

2.

3.

4.

5.

Susirinkimas. Mokytojų metodinio būrelio veiklos aptarimas ir veiklos plano tvirtinimas.

Mokomųjų, pasirenkamųjų dalykų teminių planų, modulių, projektų, neformalaus ugdymo bei klasių vadovų veiklos programų aptarimas.

Neakivaizdinio mokymo 7s, 8s, Ia klasėse organizavimo aptarimas.

Protų mūšis skirtas Europos kalbų dienai.

Mokyklos veiklos plano kūrimas.

Europos judėjimo savaitė. Sporto varžybos.

Atvira pamoka „Karjeros pamoka suaugusiems“.

Dalykų mokytojai

L. Mickevičienė,

V. Kovienė,

D. Jasiulienė,

G. Budginas,

klasių vadovai.

J. Stonienė

Rugsėjis

6.

7.

8.

Mokytojo dienos šventė.

Renginys skirtas Europos sveikos mitybos dienai „Košės diena“.

Pokalbis „Lėtinių ligų (neinfekcinių) prevencija“.

Pokalbis – diskusija „Infekcinių ligų prevencija“(Gripo, peršalimo ligų profilaktika ir kt.).

A. Šlajienė,

G. Raudonienė.

A. Danupaitė,

R. Gimbutienė

A. Danupaitė,

R. Gimbutienė

Spalis

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Suaugusiųjų Švietimo savaitė – Mokymosi spalvos“ ( lapkričio mėn. 14 – 20 d.)

· Parodos atidarymas – literatūrinė popietė „Apie rudenėjančias moteris rudenį“.

· Interaktyvi integruota anglų k. – biologijos pamoka IV kl. suaugusiųjų mokiniams.

Renginys, skirtas tarptautinei nerūkymo dienai.

Tolerancijos diena.

Pasiruošimas miesto kalėdinių eglučių puošimui.

Atšvaitų tikrinimas - „Saugus kelias į mokyklą ir namus“.

A. Sirutienė,

S.Albrikienė.

J. Stonienė,

L. Mickevičienė.

A. Danupaitė,

R. Gimbutienė

R. Gimbutienė,

klasių vadovai.

G. Raudonienė,

S. Višniauskienė

A. Danupaitė,

R. Gimbutienė.

Lapkritis

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Edukacinė išvyka į Mažosios Lietuvos istorinį muziejų ir R. Kazlo koncertą „Toks koncertas“.

Pranešimas „Kūrybiškas požiūris į suaugusiųjų mokymą“.

Pasidalijimas kalėdine nuotaika.

Mokyklos dekoravimas. Dalyvavimas kalėdinių atvirukų parodoje TŠC.

Kalėdinių eglučių puošimas Telšiuose.

„Papuoškim Kalėdas“. Kūrybinės dirbtuvės mokyklos mokytojams

Kalėdinis rytmetys.

J. Stonienė

J. Stonienė

G. Raudonienė

A. Sirutienė,

G. Raudonienė

A. Sirutienė

A. Šlajienė,

klasių vadovai

Gruodis

22.

23.

24.

Laisvės gynėjų diena.

Susirinkimas.

Supažindinimas su brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo instrukcija.

ŠMM informacijos 2017 metų abiturientams ir mokytojams pateikimas.

Praktiniai užsiėmimai „Mokomės teikti pirmąją pagalbą“.

A. Raudonaitis

Direktorius

A. Danupaitė

Sausis

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Abiturientų supažindinimas su stojimo sąlygomis ir naujovėmis.

Užgavėnių šventė - „Blynų diena ir kitos linksmybės...“.

Integruotas muzikos, dailės ir technologijų projektas, skirtas Lietuvos valstybės dienai paminėti.

Vasario 16 - oji - Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

Vasario 18 d.Gimtosios kalbos diena – „Tautos gyvybė kalboje“.

Paskaita „Nevisavertė mityba ir energetinių gėrimų žala“.

J. Stonienė

A. Šlajienė,

G. Raudonienė, klasių vadovai.

A. Šlajienė,

G. Raudonienė,

D. Martinkus.

G. Piktužytė

S. Albrikienė,

A. Norkienė.

A. Danupaitė

Vasaris

31.

32.

33.

34.

35.

Integruota lietuvių kalbos ir matematikos pamoka - „Įdomioji kriptografija“.

Kovo 11 -oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.

„pi“ diena mokykloje (03 – 14)

Veiksmo savaitė „Be patyčių“.

Pranešimas „Produktyvaus mokymo jaunimo ugdymo skyriuje privalumai ir trūkumai“.

A. Norkienė,

E. Kaminskienė.

G. Piktužytė

E. Kaminskienė,

G. Bugušinskienė,

J. Koncevičius.

R. Gimbutienė,

klasių vadovai.

J.Koncevičius,

J. Klimienė.

Kovas

36.

37.

38.

Sporto šventė.

Diena be triukšmo.

Edukacinė išvyka į Kauną.

G. Budginas

R. Gimbutienė

R. Gimbutienė,

klasių vadovai.

Balandis

39.

Susirinkimas.

Integruotų pamokų analizė ir aptarimas. Mokomųjų, pasirenkamųjų dalykų teminių planų, modulių, projektų, NU pasiūlos aptarimas.

Priėmimo į mokyklą tvarkos aptarimas.

Direktorius,

būrelio nariai

A.Vilkaitė

Gegužė

40.

Susirinkimas.

Mokytojų metodinio būrelio veiklos apibendrinimas, gairės kitiems mokslo metams.

NU programų taikymo tikslingumas. Vertinimo įtakos mokinių pažangumui aptarimas. Dalykinių teminių planų struktūros svarstymas.

A. Šlajienė,

būrelio nariai

Birželis

41.

Mokytojų, dalyvavusių kvalifikacijų kėlimo renginiuose, dalijimasis įgyta patirtimi.

Atvirų pamokų, renginių organizavimas ir aptarimas.

Mokytojai

Nuolat

42.

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo aptarimas. Mokytojų veiklos įsivertinimas. Mokytojų atestacijos vykdymas.

Mokytojai,

administracija,

atestacinė komisija

Nuolat

Planas patvirtintas mokytojų metodinio būrelio susirinkime 2016 08 29, Nr. 4

SUDERINTA 2016 09 01 Nr. V1 - 41

Mokytojų metodinio būrelio pirmininkė A. Šlajienė