Mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2017-2018m.

Spausdinti

TELŠIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS IR JAUNIMO UGDYMO SKYRIAUS

MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS

2017 – 2018 m. m.

Telšių rajono švietimo prioritetai:

· Bendradarbiavimo ir pasitikėjimo kultūros plėtra;

· Dėmesys kiekvieno mokinio indvidualių gebėjimų ugdymui;

· Mokyklos pažanga – savitumo link.

2017 - 2018 m. m. Telšių suaugusiųjų mokyklos tikslai ir uždaviniai:

1. Tikslas - tobulinti mokyklos bendruomenės bendravimo, bendradarbiavimo ir lyderystės kultūrą.

Uždaviniai:

· Plėtoti mokytojų gerosios patirties sklaidą, kolegialaus bendradarbiavimo ir tolerantiško bendravimo kompetencijas;

· Stiprinti bendruomenės lyderystės įgūdžių formavimą ugdant bendruomenės kūrybiškumą bei saviraišką;

· Gerinti tėvų/globėjų ir mokyklos jaunimo ugdymo skyriaus bendradarbiavimą.

2. Tikslas - gerinti mokinių mokymo/si pažangą sukuriant saugią bei sveiką aplinką.

Uždaviniai:

· Taikyti motyvuojančius andragoginius bei pedagoginius mokymo/si būdus bei metodus;

· Veiksmingai suteikti pagalbą specialių poreikių turintiems mokiniams bei suaugusiems, turintiems mokymosi spragų;

· Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;

· Užtikrinti produktyvaus mokymo jaunimo ugdymo skyriuje įgyvendinimą.

Metodinės veiklos tikslas – nuolatinis mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimas ir aukštos ugdymo kokybės siekimas.

Metodinio būrelio veiklos uždaviniai:

1. Skatinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, organizuojant ugdymo procesą ir jį įgyvendinant;

2. Skleisti pedagogines, andragogines ir metodines naujoves, dalytis pedagogine patirtimi, skatinti gerosios patirties sklaidą.

3. Skatinti bendruomenės narių aktyvų įsijungimą į bendrą veiklą, plėtojant bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes, stiprinant profesinio orientavimo ir informavimo paslaugas.

Metodinės veiklos kryptys:

1. Ugdymo proceso planavimas ir organizavimas atsižvelgiant į mokinių pasiekimus;

2. Tarpdalykinė intergracija, mokytojų ir mokinių kūrybiškumas pamokoje;

3. Andragoginės ir dalykinės kompetencijos tobulinimas bei taikymas ugdymo procese;

4. Saugios, sveikos bei atsakingos bendruomenės kūrimas.

5. Kryptingas profesinio orientavimo galimybių organizavimas mokykloje.

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi

Data

1.

Praėjusių mokslo metų metodinės veiklos analizavimas ir krypčių kitiems mokslo metams nustatymas.

G. Simanavičius,

A. Šlajienė

2016/17

m. m.

pabaiga

2.

3.

Susirinkimas. Mokytojų metodinio būrelio veiklos aptarimas ir veiklos plano tvirtinimas.

Mokyklos veiklos plano kūrimas.

Mokomųjų, pasirenkamųjų dalykų teminių planų, modulių, projektų, neformalaus ugdymo bei klasių vadovų veiklos programų aptarimas.

Neakivaizdinio mokymo 7s, 8s, I klasėse organizavimo aptarimas.

Europos kalbų diena

Dalykų mokytojai

L. Mickevičienė,

V. Kovienė,

D. Jasiulienė.

Rugsėjis

4.

5.

6.

Mokytojo dienos šventė.

Menų diena mokykloje.

Pokalbis „Lėtinių neinfekcinių ligų prevencija“.

A. Šlajienė,

G. Raudonienė.

A. Šlajienė,

G. Raudonienė.

A. Danupaitė

Spalis

7.

8.

9.

10.

Suaugusiųjų Švietimo savaitė – „Mokymosi galia ir žavesys“ ( lapkričio mėn. 20 – 26 d.)

„Skaitmeninės priemonės efektyviam mokymuisi“

Telšių krašto pažinimo diena.

Profesinio orientavimo renginys Telšių teritorinės darbo biržos jaunimo centre.

Paskaita „Esu tai, ką valgau“.

L. Mickevičienė.

R. Lukauskienė

J. Stonienė,

klasių vadovai.

A. Danupaitė

Lapkritis

11.

12.

13.

Žiemos sporto šakų sportinės varžybos.

Pasidalijimas kalėdine nuotaika.

Mokyklos dekoravimas.

Dalyvavimas miesto puošime „Baltos užuolaidėlės mūsų miestui“.

Kalėdinis rytmetys.

A.Budginas

G. Raudonienė,

A. Sirutienė.

A. Šlajienė,

klasių vadovai.

Gruodis

14.

15.

16.

17.

Laisvės gynėjų diena.

Socialinė – pilietinė diena.

Susirinkimas.

Supažindinimas su brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo instrukcija.

ŠMM informacijos 2018 metų abiturientams ir mokytojams pateikimas.

Praktiniai užsiėmimai „Mokomės teikti pirmąją pagalbą“.

A. Raudonaitis

A.Raudonaitis, klasių vadovai.

Direktorius,

Dalykų mokytojai.

J. Stonienė.

A. Danupaitė

Sausis

18.

19.

20.

21.

22.

Abiturientų supažindinimas su stojimo sąlygomis ir naujovėmis.

Kūrybinės dirbtuvės „Kaukė užgavėnėms“.

Užgavėnių šventė - „Blynų diena ir kitos linksmybės...“.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio diena.

Gimtosios kalbos diena – „Tautos gyvybė kalboje“.

J. Stonienė

A.Sirutienė

A. Šlajienė,

G. Raudonienė, klasių vadovai.

G. Piktužytė,

A. Šlajienė,

Klasių vadovai

S. Albrikienė,

A. Norkienė.

Vasaris

23.

24.

25.

26.

Kovo 11 -oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.

Karjeros diena.

Veiksmo savaitė „Be patyčių“.

Išvyka į K. Praniauskaitės viešąją biblioteką, į užsienio kalbų mokymo klasę.

G. Piktužytė

J. Stonienė,

D. Martinkus.

R. Gimbutienė,

A. Danupaitė,

klasių vadovai.

L. Mickevičienė

Kovas

27.

28.

29.

30.

Praktinis sveikatingumo užsiėmimas su mankštos klubo

„Lora“ trenere Loreta Šepikiene.

Pažintinė išvyka į Klaipėdą.

Sporto šventė.

Diena be triukšmo

J. Stonienė,

A. Sirutienė

G. Raudonienė,

R. Gimbutienė.

G. Budginas,

D. Martinkus,

R. Gimbutienė.

D. Martinkus,

klasių vadovai.

Balandis

31.

32.

33.

34.

Ekskursija po Žemaitijos dvarus.

Judėjimo sveikatos labui diena.

Susirinkimas.

Integruotų pamokų analizė ir aptarimas. Mokomųjų, pasirenkamųjų dalykų teminių planų, modulių, projektų, NU pasiūlos aptarimas.

Priėmimo į mokyklą tvarkos aptarimas.

Pasaulinė diena be tabako.

A.Norkienė,

klasių vadovai.

G. Budginas,

A. Danupaitė.

Direktorius,

dalykų mokytojai.

A.Danupaitė

Gegužė

35.

36.

37.

Klasių mikroklimato tyrimas.

Turizmo diena.

Susirinkimas.

Mokytojų metodinio būrelio veiklos apibendrinimas, gairės kitiems mokslo metams.

NU programų taikymo tikslingumas. Vertinimo įtakos mokinių pažangumui aptarimas. Dalykinių teminių planų struktūros svarstymas.

Klasių vadovai.

Klasių vadovai.

A. Šlajienė,

dalykų mokytojai.

Birželis

38.

Mokytojų, dalyvavusių kvalifikacijų kėlimo renginiuose, dalijimasis įgyta patirtimi.

Atvirų pamokų, renginių organizavimas ir aptarimas.

Mokytojai

Nuolat

39.

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo aptarimas. Mokytojų veiklos įsivertinimas. Mokytojų atestacijos vykdymas.

Mokytojai,

administracija,

atestacinė komisija

Nuolat

Planas patvirtintas mokytojų metodinio būrelio susirinkime 2017 08 30, Nr. 3

SUDERINTA 2017 09 01 Nr. V1 - 41

Mokytojų metodinio būrelio pirmininkė A. Šlajienė