MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS 2018 – 2019 m. m.

Spausdinti

TELŠIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS IR JAUNIMO UGDYMO SKYRIAUS

MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS

2018 – 2019 m. m.

Telšių rajono švietimo prioritetai:

· Bendradarbiavimo ir pasitikėjimo kultūros plėtra;

· Dėmesys kiekvieno mokinio indvidualių gebėjimų ugdymui;

· Mokyklos pažanga – savitumo link.

2018 - 2019 m. m. Telšių suaugusiųjų mokyklos tikslai ir uždaviniai:

1. Tikslas - tobulinti mokyklos bendruomenės bendravimo, bendradarbiavimo ir lyderystės kultūrą.

Uždaviniai:

· Plėtoti mokytojų gerosios patirties sklaidą, kolegialaus bendradarbiavimo ir tolerantiško bendravimo kompetencijas;

· Stiprinti bendruomenės lyderystės įgūdžių formavimą ugdant bendruomenės kūrybiškumą bei saviraišką;

· Gerinti tėvų/globėjų ir mokyklos jaunimo ugdymo skyriaus bendradarbiavimą.

2. Tikslas - gerinti mokinių mokymo/si pažangą sukuriant saugią bei sveiką aplinką.

Uždaviniai:

· Taikyti motyvuojančius andragoginius bei pedagoginius mokymo/si būdus bei metodus;

· Veiksmingai suteikti pagalbą specialių poreikių turintiems mokiniams bei suaugusiems, turintiems mokymosi spragų;

· Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;

· Užtikrinti produktyvaus mokymo jaunimo ugdymo skyriuje įgyvendinimą.

Metodinės veiklos tikslas – nuolatinis mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimas ir aukštos ugdymo kokybės siekimas.

Metodinio būrelio veiklos uždaviniai:

1. Skatinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, organizuojant ugdymo procesą ir jį įgyvendinant;

2. Skleisti pedagogines, andragogines ir metodines naujoves, dalytis pedagogine patirtimi, skatinti gerosios patirties sklaidą.

3. Skatinti bendruomenės narių aktyvų įsijungimą į bendrą veiklą, plėtojant bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes, stiprinant profesinio orientavimo ir informavimo paslaugas.

Metodinės veiklos kryptys:

1. Ugdymo proceso planavimas ir organizavimas atsižvelgiant į mokinių pasiekimus;

2. Tarpdalykinė intergracija, mokytojų ir mokinių kūrybiškumas pamokoje;

3. Andragoginės ir dalykinės kompetencijos tobulinimas bei taikymas ugdymo procese;

4. Saugios, sveikos bei atsakingos bendruomenės kūrimas.

5. Kryptingas profesinio orientavimo galimybių organizavimas mokykloje.

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi

Data

1.

Praėjusių mokslo metų metodinės veiklos analizavimas ir krypčių kitiems mokslo metams nustatymas.

G. Simanavičius, A. Vilkaitė

A. Šlajienė

2017/18

m. m.

pabaiga

2.

3.

4.

Susirinkimas. Mokytojų metodinio būrelio veiklos aptarimas ir veiklos plano tvirtinimas.

Mokyklos veiklos plano kūrimas.

Mokomųjų, pasirenkamųjų dalykų teminių planų, modulių, projektų, neformalaus ugdymo bei klasių vadovų veiklos programų aptarimas.

Neakivaizdinio mokymo 8s, I klasėse organizavimo aptarimas.

Europos kalbų diena

Europos judumo savaitė.

Dalykų mokytojai

L. Mickevičienė,

V. Kovienė,

D. Jasiulienė.

D. Martinkus.

Rugsėjis

5.

6.

Mokytojo dienos šventė.

Patyriminio ugdymo diena (STEAM)

A. Šlajienė,

G. Raudonienė.

G. Bugušinskienė,

E. Kaminskienė.

Spalis

7.

8.

9.

10.

11.

Suaugusiųjų Švietimo savaitė –  Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ ( lapkričio mėn. 19 – 25 d.)

· Ugdymo karjerai diena. Popietė Jaunimo darbo centre – „Renkuosi ateitį“.

· Suaugusiųjų savaitei skirtas renginys „Vakariniai šnabždesiai“.

Paskaita „Žalingi įpročiai“.

Atšvaitų tikrinimo akcija „Saugus kelias į mokyklą ir namus“.

STEAM metodinės medžiagos pristatymas pristatymas.

J. Stonienė

A. Vilkaitė,

S. Albrikienė,

A. Sirutienė,

V. Kovienė,

D. Jasiulienė,

A. Šlajienė.

A. Danupaitė.

A. Danupaitė

 

 

 

S. Baliutavičius

Lapkritis

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Žiemos sporto šakų sportinės varžybos.

Renginys, skirtas sveikai gyvensenai.

Pasidalijimas kalėdine nuotaika.

Kalėdinis mokyklos dekoravimas. Kūrybinės dirbtuvės „Pasipuoškime Kalėdoms“.

Dailės darbų ekspozicija mokykloje.

Kalėdinis rytmetys.

D. Martinkus

J. Klimienė,

J. Koncevičius

A. Sirutienė,

G. Raudonienė.

A. Sirutienė.

A. Šlajienė,

klasių vadovai.

Gruodis

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Laisvės gynėjų diena.

Pokalbis – diskusija „Infekcinių ligų prevencija (gripo, peršalimo ligų profilaktika)“.

SEMINARAS „Mokytojai Lietuvai“.

Susirinkimas.

Supažindinimas su brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo instrukcija.

ŠMM informacijos 2019 metų abiturientams ir mokytojams pateikimas.

Abiturientų supažindinimas su stojimo sąlygomis ir naujovėmis.

Praktiniai užsiėmimai „Mokomės teikti pirmąją pagalbą“.

A. Raudonaitis

A. Danupaitė

G. Piktužytė

Direktorius,

Dalykų mokytojai.

J. Stonienė.

A. Danupaitė

Sausis

24.

25.

26.

27.

28.

Lytinės tapatybės formavimosi aspektai. Asmenybės branda ir seksualumas.

Užgavėnių šventė - „Užgavėnių tradicijos ir simboliai“.

Užgavėnės Vokietijoje. Pažintinis stendas.

Lietuvos valstybės atkūrimo paminėjimo diena. Kūrybinės dirbtuvės.

Gimtosios kalbos puoselėjimo diena.

A. Danupaitė.

A. Šlajienė,

Klasių vadovai.

D. Jasiulienė

G. Piktužytė,

A. Sirutienė.

S. Albrikienė,

A. Norkienė.

Vasaris

29.

30.

31.

32.

33.

Kovo 11 -oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.

Gamtamokslinio ugdymo diena. Edukacinė išvyka į Vilniaus gyvybės mokslo centrą“

Pi diena mokykloje

Plakato kūrimas matematiko dienai.

Veiksmo savaitė be patyčių 2019

G. Piktužytė.

J. Stonienė

klasių vadovai.

E. Kaminskienė,

J. Koncevičius.

A. Sirutienė

A. Danupaitė.

Kovas

34.

35.

36.

Praktinis užsiėmimas „Ritmas aplink mus“ Telšių muzikos mokyklos mušamųjų instrumentų klasėje.

Mokomės kalbų kitaip K. Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

Skaitmeninių priemonių pagalba susipažįstame su Telšių geografija.

A. Šlajienė

L. Mickevičienė

S. Baliutavičius

Balandis

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Judėjimo sveikatos labui diena.

„Atgal į mokyklos suolą“ vokiečių k. pamoka TSM mokytojams ir visiems norintiems prisiminti vokiečių k.

Susirinkimas.

Integruotų pamokų analizė ir aptarimas. Mokomųjų, pasirenkamųjų dalykų teminių planų, modulių, projektų, NU pasiūlos aptarimas.

Priėmimo į mokyklą tvarkos aptarimas.

Pasaulinė diena be tabako.

Telšių krašto pažinimo diena. Išvyka į Telšių „Alkos“ muziejaus edukacinę programą.

D. Martinkus,

A. Danupaitė.

D. Jasiulienė

Direktorius,

dalykų mokytojai.

A.Danupaitė

A. Raudonaitis

Gegužė

43.

44.

Turizmo diena.

Susirinkimas.

Mokytojų metodinio būrelio veiklos apibendrinimas, gairės kitiems mokslo metams.

NU programų taikymo tikslingumas. Vertinimo įtakos mokinių pažangumui aptarimas. Dalykinių teminių planų struktūros svarstymas.

Klasių vadovai.

A. Šlajienė,

dalykų mokytojai.

Birželis

45.

Mokytojų, dalyvavusių kvalifikacijų kėlimo renginiuose, dalijimasis įgyta patirtimi.

Atvirų pamokų, renginių organizavimas ir aptarimas.

Mokytojai

Nuolat

46.

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo aptarimas. Mokytojų veiklos įsivertinimas. Mokytojų atestacijos vykdymas.

Mokytojai,

administracija,

atestacinė komisija

Nuolat

 

Planas patvirtintas mokytojų metodinio būrelio susirinkime 2018 08 30, Nr. 3

SUDERINTA 2018 09 03 Nr. V1 - 38

Mokytojų metodinio būrelio pirmininkė A. Šlajienė